Μέσα στον Αύγουστο, με προθεσμία υποβολής ως τις 10 Οκτωβρίου και ρητή δήλωση περί μη παράτασης της, προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)», συνολικής δημόσιας δαπάνης 30.000.000 €.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας νέων και υφιστάμενων κυρίως μεταποιητικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (και υπό προϋποθέσεις μεγάλων επιχειρήσεων), στην προβολή των ελληνικών επιχειρήσεων και των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές, στον αναπροσανατολισμό της παραγωγής προς κλάδους και προϊόντα/υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία και ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας, στην ανάπτυξη συνεργασιών/συνεργιών βιομηχανίας – εμπορίου – υπηρεσιών και δεσμών συνεργασίας Ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές.

Αν και ο προϋπολογισμός του προγράμματος κρίνεται πολύ χαμηλός για ένα τόσο ευρύ στόχο, πιστεύουμε πως είναι μια αξιόλογη πρωτοβουλία που θα βοηθήσει -αν μη τι άλλο- να αναπτυχθούν νέες εξαγωγικές δραστηριότητες κυρίως από νέες εταιρείες (προϋπόθεση επιλεξιμότητας είναι η εταιρεία να έχει ιδρυθεί και κάνει έναρξη δραστηριοτήτων μέχρι και την 01-08-2012 και έκτοτε να λειτουργεί αδιαλείπτως).

Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, των κατασκευών και επιλεγμένων δραστηριοτήτων του εμπορίου και των υπηρεσιών και οι οποίες ταξινομούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Προγράμματος, είτε με βάση την κύρια, είτε με βάση τη δευτερεύουσα ενεργή δραστηριότητά τους.

Ποσά και ποσοστά Χρηματοδότησης
Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται έργα ύψους προϋπολογισμού ύψους επένδυσης ως ακολούθως:

 • από €20.000,00 έως €200.000,00 ευρώ για επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που ΔΕΝ εμπίπτουν στους κωδικούς οικονομικής δραστηριότητας 62, 63 και 70 – 70.22, 73 – 73.11.11, 74 – 74.10.1, 74.10.2, 91 (ΚΑΔ – NACE 2008).
 • από €20.000,00 έως €100.000,00 ευρώ για επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που εμπίπτουν στους κωδικούς οικονομικής δραστηριότητας 62, 63 και 70 – 70.22, 73 – 73.11.11, 74 – 74.10.1, 74.10.2, 91 (ΚΑΔ – NACE 2008).

Το συνολικό ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης καθορίζεται από το μέγεθος της επιχείρησης και την σύναψη ή μη συνεργασιών και διαμορφώνεται ως εξής:

 • Για μεμονωμένα Επιχειρηματικά Σχέδια της περίπτωσης (Α) του Κεφ. 6 και για όλες τις κατηγορίες των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων: 45% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για όλη την Επικράτεια.
 • Για την περίπτωση μεμονωμένων επενδυτικών σχεδίων χωρίς συνεργασίες, για όλες τις κατηγορίες των Μικρομεσαίων επιλέξιμων εμπορικών επιχειρήσεων και για τις μεγάλες επιχειρήσεις: 35% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για τις εμπορικές ΜΜΕ ή 30% του προϋπολογισμού για τις μεγάλες επιχειρήσεις, για όλη την Επικράτεια.
 • Όλες οι κατηγορίες των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και στα πλαίσια σύναψης συνεργασιών είτε με επιλέξιμες εμπορικές επιχειρήσεις είτε με άλλες μικρομεσαίες επιχειρήσεις: 55% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για όλη την Επικράτεια.
 • Για την περίπτωση των συνεργασιών με μεγάλες επιχειρήσεις – συνεργασίες: 45% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για τις μεγάλες επιχειρήσεις ή 55% του προϋπολογισμού για όλες τις κατηγορίες των ΜΜΕ, για όλη την Επικράτεια.

Επιλέξιμες Ενέργειες και Δαπάνες
Οι επιλέξιμες ενέργειες αφορούν νέα προϊόντα / υπηρεσίες ή εν γένει προϊόντα / υπηρεσίες σε νέες αγορές και περιλαμβάνουν επενδύσεις που εντάσσονται στις κατωτέρω γενικές κατηγορίες ενεργειών:

 • Μηχανολογικός Εξοπλισμός – Ειδικές Εγκαταστάσεις
 • Ενέργειες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών
 • Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων / υπηρεσιών και συσκευασίας / ετικέτας. Ενέργειες ποιότητας και πιστοποίησης.
 • Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής σε αγορές – στόχους.
 • Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης.
 • Ενέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 • Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων (μόνο για νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις).
 • Λοιπές Ενέργειες (μόνο για νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις).

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος και το έντυπο υποβολής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρουν εδώ ή στους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (www.ypoian.gr).

Μπορείτε επίσης, να απευθύνεστε στο γραφείο μας στα τηλέφωνα 2114017918 και 6937252420 ή μέσω e-mail στο ytriantafyllou@toatomo.info για να συζητήσουμε τις εξαγωγικές δυνατότητες και προοπτικές της εταιρείας σας και να αξιλογήσουμε την προετοιμασία και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης.