Προκηρύχτηκε το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών, ύψους 456 εκατ. Ευρώ, από το ΕΣΠΑ. Το πρόγραμμα αφορά την επιδότηση σε ποσοστό από 40% έως 60% επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται από μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις, καθε νομικής μορφής (προσωπικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ,ΑΕ, ΙΚΕ), εγκατεστημένες ή νεοσύστατες ή υπό σύσταση σε όλη την Ελλάδα.

Επιλέξιμες για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα, δηλ. επιχειρήσεις εμπορίου (χονδρικού και όχι λιανεμπορίου) και παροχής υπηρεσιών (εκτός κυρίως του κλάδου εστίασης) αλλά και τουριστικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις του δευτερογενούς τομέα, όπως επιχειρήσεις μεταποίησης, τυποποίησης και επεξεργασίας. Ο πρωτογενής τομέας δεν επιδοτείται. Η επιλεξιμότητα ορίζεται σύμφωνα με το ΚΑΔ στο οποίο η επιχειρήση δραστηριοποιείται και στο οποίο σκοπεύει να προγραμματίσει τις επιλέξιμες επενδυτικές δαπάνες. Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ του επίσημου οδηγού του προγράμματος που μπορείτε να κατεβάσετε εδώ.

Οι επιλέξιμοι προς ενίσχυση κλάδοι έχουν προσδιοριστεί από τις περιφέρειες, οι οποίες έχουν ορίσει και συντελεστές βαρύτητας που θα υπολογιστούν κατά την αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων. Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) ύψους 456 εκατ. ευρώ η οποία κατανέμεται στις Περιφέρειες σύμφωνα με τον πίνακα που παρατίθεται στο τέλος. Το 70 – 85 % των κονδυλίων θα αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις και το 15 – 30 % νέες. Τα ποσοστά επιχορήγησης κυμαίνονται ανά Περιφέρεια μεταξύ 40% και 60 %.

Βασικοί κανόνες για να είναι μια επιχείρηση επιλέξιμη είναι και οι παρακάτω:

 • να μην έχει επιδοτηθεί με περισσότερα των 200.000 € την τελευταία 3ετία (κανόνας DeMinimis)
 • να διατηρήσει τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας,
 • να μη βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
 • να λειτουργούν νόμιμα, δηλαδή να έχουν την κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή αίτηση ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό ότι δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας (για τις υπο σύσταση, δέσμευση πως τα παραπάνω θα έχουν γίνει πριν την ολοκλήρωση). 
 • να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο σε έναν ή περισσότερους επιλέξιμους ΚΑΔ της ίδιας Θεματικής Ενότητας (Μεταποίηση, Τουρισμός, Εμπόριο, Υπηρεσίες)
 • να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης ή για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις να δεσμεύονται να διαθέσουν τον δηλούμενο ΚΑΔ τους.
 • να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο.

Ποιες δαπάνες εντάσσονται στο πρόγραμμα

 • Κτίρια και εγκαταστάσεις: Κτιριακές , ηλεκτρολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις – εργασίες για τον εκσυγχρονισμό των κτιρίων- γραφείων της επιχείρησης. (Οι δαπάνες αυτής της κατηγορίας θα πρέπει να γίνουν σε κτίρια που ανήκουν στην επιχείρηση ή που μισθώνονται για διάστημα μεγαλύτερο της 8ετίας)
 • Μηχανήματα και παραγωγικός εξοπλισμός: δαπάνες προμήθειας, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούριου σύγχρονου εξοπλισμού, απαραίτητου για την λειτουργία της επιχείρησης
 • Επαγγελματικά μεταφορικά μέσα (π.χ. φορτηγά), εφ’οσον δικαιολογείται από την δραστηριότητα της επιχείρησης και για ποσό έως 10.000 ή 15.000 ευρώ (ανάλογα με τον ΚΑΔ)
 • Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος: δαπάνες κατασκευής εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού περιορισμού της ρύπανσης του εδάφους, του υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας κλπ
 • Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας αποκλειστικά για τις ανάγκες της μονάδας: δαπάνες κατασκευής εγκαταστάσεων και προμήθειας εξοπλισμού για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο πλαίσιο της εξοικονόμησης ή /και υποκατάστασης της συμβατικής ενέργειας και για την εξοικονόμηση ύδατος
 • Συστήματα αυτοματοποίησης: δαπάνες προμήθειας και εγκατάστασης καινούριων και σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης, διαχείρισης και ελέγχου των διοικητικών διαδικασιών, προμήθεια ή ανάπτυξη και εγκατάσταση ειδικού λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής.
 • Δικαιώματα Τεχνογνωσίας: αγορά δικαιωμάτων τεχνογνωσίας ή και εδειών εκμετάλλευσης. 
 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας: δαπάνες μελέτης και πιστοποίησης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών (όπως ISO και άλλα ανάλογα συστήματα διασφάλισης ποιότητας).
 • Δαπάνες προβολής και προώθησης: δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις ή συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών. 
 • Αμοιβές συμβούλων: δαπάνες για την σύνταξη του φακέλου και την παρακολούθηση της υλοποίησης.
 • Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νέες- υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις (σε ποσοστό έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού και με ποσοστό χρηματοδότησης 25%)
Ανά κατηγορία δαπανών ορίζονται ανώτερα όρια ή ποσοστώσεις επί του συνόλου της επένδυσης, ανάλογα με την ομάδα ΚΑΔ όπου εντάσσεται η επένδυση. Οι δαπάνες για τις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγίου είναι επιλέξιμες εφόσον γίνουν από τις 14/1/2013 και μετά, για τις υπόλοιπες περιφέρειες πρέπει να προηγηθεί η υποβολή του επενδυτικού φακέλου.

Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να κυμαίνονται από :

 • 30.000 € έως 300.000 € για τον κλάδο της μεταποίησης
 • 30.000 € έως 300.000 € για τις τουριστικές επιχειρήσεις
 • 20.000 € έως 100.000 € για τις εμπορικές επιχειρήσεις
 • 20.000 € έως 100.000 € για τον κλάδο της παροχής υπηρεσιών

Το κόστος του ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμο και βαρύνει εξ ολοκλήρου την επιχείρηση. Σημαντική αλλαγή είναι πως το ύψος της προϋπολογισμού της επένδυσης, δεν είναι άμεσα εξαρτημένο από τον κύκλο εργασιών (τζίρο) της επιχείρησης.

Ιδία Συμμετοχή 
Η ίδια συμμετοχή μπορεί να καλυφθεί με ίδια κεφάλαια, τραπεζικό δανεισμό ή με συνδυασμό των δύο. Στην περίπτωση του τραπεζικού δανεισμού οι επενδυτές μπορούν να αξιοποιήσουν και τα χρηματοοικονομικά εργαλεία της ΕΤΕΑΝ και του Ταμείου Επιχειρηματικότητας που διατίθενται μέσω των Τραπεζών. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορούν να ζητήσουν την εγγύηση του ΕΤΕΑΝ για δάνεια ή εγγυητικές επιστολές, ή την παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους. Σημειώστε πως δεν απαιτείται η απόδειξη κατά το στάδιο της υποβολής και της αξιολόγησης της ύπαρξης της ίδιας συμμετοχής, παρά μόνο κατά το στάδιο της υλοποίησης της επένδυσης για την εξόφληση προμηθευτών της επένδυσης.

Διάρκεια Υλοποίησης Έργων
Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15) μήνες για την μεταποίηση και τον τουρισμό και τους δώδεκα (12) μήνες για τις άλλες θεματικές ενότητες από την ημερομηνία αποδοχής της σχετικής απόφασης μεταξύ του Ε.Φ.Δ. και του δικαιούχου της ενίσχυσης. Υπάρχει η δυνατότητα τρίμηνης παράτασης η οποία θα δίνεται ύστερα από αίτημα του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31/06/2015.

Υποβολή Προτάσεων
Η υποβολή προτάσεων στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ θα διαρκέσει από 25/2/2013 έως 25/4/2013.

Κατηγορίες/Κριτήρια Αξιολόγησης
Κάθε πρόταση αξιολογείται από δύο αξιολογητές και βαθμολογείται με βάση τα κριτήρια του επίσημου οδηγού που θα αναφέρουμε επιγραμματικά παρακάτω. Προτάσεις που δεν συγκεντρώνουν βαθμολογία μεγαλύτερη του 50% απορρίπτονται, οι λοιπές κατατάσσονται βάση της βαθμολογίας τους.

Οι ομάδες κριτηρίων (υπάρχουν διαφοροποιήσεις αν πρόκειται για υφιστάμενες ή νέες/υπό σύσταση επιχειρήσεις) είναι η Τεχνική Κατάσταση της Επιχείρησης (επενδύσεις που έχει κάνει, ηλικία εξοπλισμού, γνώσεις και εμπειρία εταίρων και διευθυντικών στελεχών, συστήματα διαχείρισης ποιότητας κλπ), η Οικονομική Κατάσταση της Επιχείρησης (κύκλος εργασιών και ρυθμός μεταβολής, αποτελέσματα προ φόρων και αποσβέσεων, πωλήσεις στο εξωτερικό), η Κατάσταση του Επενδυτικού Σχεδίου (με έμφαση στην καινοτομία, την εκτιμώμενη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης, την υγεία του κλάδου όπου ανήκει και τη συνάφεια της επένδυσης με τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της περιφέρειας) και οι Επιπτώσεις του Επενδυτικού Σχεδίου στη κοινωνία και την οικονομία, αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και την εκτιμώμενη αύξηση της απασχόλησης.

Με λίγα λόγια, η ποιότητα του επιχειρηματικού σας σχεδίου είναι το κλειδί για την έγκριση της αίτησης σας και πρέπει να αντιμετωπιστεί με την πρέπουσα σημασία, τόσο στο σταδιο της επιλογής Συμβούλου, όσο και στη συνεργασία μαζί του για την ανάπτυξη και οργάνωση της πρότασης σας.

Οι συνεργάτες μου κι εγώ σΤΟ ΑΤΟΜΟ Consulting Services, μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες που αρχίζουν από έλεγχο της επιλεξιμότητας του επενδυτικού σας σχεδίου (ΚΑΔ, οικονομικά στοιχεία κλπ), προαξιολόγηση και εκτίμηση της πιθανότητας έγκρισης του, πληροφόρηση για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, πληροφορίες για προμηθευτές των επιλέξιμων δαπανών, συγγραφή του επιχειρηματικού σχεδίου και προετοιμασία του φακέλου συμμετοχής, προετοιμασία, ηλεκτρονική και φυσική υποβολή του φακέλου συμμετοχής. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα 2114017918 και 6937252420 ή να μας στείλετε e-mail στο ytriantafyllou@toatomo.info