Ένα νέο Πρόγραμμα Ενίσχυσης Γυναικείας Επιχειρηματικότητας «ανοίγει» την 1 Μαρτίου 2013, με προθεσμία υποβολής ως τις 29 Μαρτίου 2013 και τίτλο «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ». Το πρόγραμμα αφορά την επιδότηση σε ποσοστό 100% επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται από γυναίκες ηλικίας 18 έως 64 ετών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 40.000.000 ευρώ ποσό που είναι κατανεμημένο στις περιφέρειες Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Ανατ.Μακεδονίας & Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, όπου και ισχύει το πρόγραμμα.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας, γυναίκες 18-64 ετών άνεργες ή απειλούμενες από ανεργία που προσδιορίζονται ως εξής:

 • έχουν την ιδιότητα της ανέργου, ή έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία και βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας, ή
 • έχουν κλείσει την ατομική ή προσωπική τους επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία, δεν ασκούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ή
 • απειλούνται από ανεργία, π.χ. εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας ή έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας κλπ.
 • αυτοαπασχολούμενες ασφαλισμένες σε οικείους ασφαλιστικούς φορείς με εισόδημα χαμηλότερο από το εισοδηματικό όριο φτώχειας, όπως αυτό ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.

Προτεραιότητα, μέσω πρόσθετης βαθμολόγησης, θα λάβουν υποψηφίες που εντάσσονται σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες:

 • το εισόδημα δεν υπερβαίνει κατ΄ έτος το όριο φτώχιας όπως αυτό ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.
 • γυναίκες γονείς πολύτεκνων / τρίτεκνων οικογενειών.
 • γυναίκες με ειδικές ανάγκες ή δικαιούχοι που έχουν σύζυγο / τέκνο / -α που ανήκουν στην ομάδα των Αμεα.
 • γυναίκες – μέλη οικογενειών με άνεργο – απολυμένο τουλάχιστον ένα ακόμη μέλος της οικογένειας (σύζυγος / γονέας / τέκνο μέχρι 24 ετών σε σχέση κοινής διαβίωσης) και με συνολικό οικογενειακό εισόδημα που δεν υπερβαίνει το οικογενειακό όριο φτώχιας ανάλογα με τον αριθμό των οικογενειακών μελών.
 • μακροχρόνια άνεργες γυναίκες που είναι εγγεγραμμένες πάνω από 12 μήνες στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.
 • μητέρες μονογονεϊκής οικογένειας (ανύπαντρες / διαζευγμένες / σε διάσταση / χήρες, με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο ανήλικο τέκνο, συμπεριλαμβανομένων των ανάδοχων μητέρων).
 • γυναίκες θύματα trafficking ή οικογενειακής βίας.
 • γυναίκες ωφελούμενες από Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες (ΤοπΕΚΟ) και Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών εργασίας (ΤοπΣΑ)

Γίνονται δεκτά επενδυτικά σχέδια μιας πλειάδας δραστηριοτήτων ( αναλυτικός πίνακας με τις επιλέξιμες δραστηριότητες υπάρχει στο παράρτημα Ι του επίσημου οδηγού του προγράμματος που μπορείτε να κατεβάσετε εδώ ), με εξαιρούμενες δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία), αυτές που απαιτούν κενή θέση (π.χ. συμβολαιογράφοι) ή ειδική αδεια (πχ ταξί ή φορτηγού), όσες αφορούν νυκτερινή εργασία ή τυχερά παίγνια, όσων αφορούν μεταφορές καθώς και κάποιες συγκεκριμένες ακόμη ειδικές δραστηριότητες. Τέλος, εξαιρούνται επιχειρήσεις franchise και κάθε τύπου πρακτόρευσης.

Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει συσταθεί μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2012 ή να συσταθεί αφού εγκριθεί το επενδυτικό της σχέδιο και να να δηλώσει ή να διαθέτει μόνο επιλέξιμους Κωδικούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο του προγράμματος είναι:

 • Λειτουργικές δαπάνες (ενοίκια , λογαριασμοί ΔΕΚΟ κλπ)
 • Ασφαλιστικές εισφορές, για τον επιχειρηματία
 • Αμοιβές λογιστικής και νομικής υποστήριξης
 • Αμοιβές συμβούλων, για την σύνταξη του φακέλου και την παρακολούθηση της υλοποίησης
 • Δαπάνες mentoring/coaching από συμβούλους για διάστημα έως και 6 μήνες μετά την έναρξη της επιχείρησης.
 • Δαπάνες κατάρτισης, όπως εκπαιδευτικά σεμινάρια
 • Πάγια και παραγωγικός εξοπλισμός (έως 10% του συνολικού επενδυτικού σχεδίου)
 • Πρώτες ύλες, εφόσον απαιτούνται για την λειτουργία της μονάδας
 • Δαπάνες Προβολής (εκτύπωση εντύπων, αφισών, κατασκευή ιστοσελίδας, συμμετοχή σε έκθεση κλπ)
 • Μισθολογικό κόστος: Αφορά τις δαπάνες που θα προκύψουν από την δημιουργία θέσης εργασίας για υπάλληλο, ο οποίος θα εργαστεί για χρονικό διάστημα ενός έτους.

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες εφόσον έχουν γίνει από την 1η Σεπτεμβρίου 2012 και μετά.

Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να κυμαίνονται από 10.000€ έως 20.000 €. Σε περίπτωση που δημιουργηθεί νέα θέση εργασίας, το επενδυτικό σχέδιο μπορεί να ενισχυθεί με επιπλέον 12.000 € . Το μέγιστο διάστημα για την κάλυψη επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών του έργου είναι 18 μήνες, ενώ η επιπλέον επιχορήγηση μέχρι 12.000 € του ετήσιου μισθολογικού κόστους από τη δημιουργία νέας/ων θέσης/εων εργασίας (1 ΕΜΕ) με πρόσληψη ανέργου/ων αφορά διάστημα 12 μηνών. Το κόστος του ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμο, οι δε προτεινόμενες δαπάνες στις υποβαλλόμενες προτάσεις θα αφορούν δαπάνες χωρίς ΦΠΑ.

Από τι εξαρτάται η έγκριση της πρότασης σας
Το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά «ανταγωνιστικό» λόγω του μικρού προϋπολογισμού σε σχέση με το γεωγραφικό εύρος εφαρμογής. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως θα βρεθούν «εκτός» προτάσεις που δεν θα καταφέρουν να συγκεντρώσουν υψηλή βαθμολογία, πείθοντας για την πληρότητα τους, την οικονομική βιωσιμότητα τους, την εμπειρία του επενδυτή στο αντικείμενο και την εφαρμογή καινοτομιών.

Για την βαθμολόγηση του επενδυτικού σας σχεδίου αξιολογούνται και βαθμολογούνται:

Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (δικαιολογητικά – κριτήριο αποκλεισμού)
Β. ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ (μεταξύ άλλων εξετάζεται η εξασφάλιση της προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία – κριτήριο αποκλεισμού)

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (Συντελεστής βαρύτητας 20% – σαφήνεια φυσικού αντικειμένου της πρότασης, συμβολή στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος)
Δ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ (Συντελεστής βαρύτητας 80% – προσόντα φυσικών προσώπων / εταίρων του υπό σύσταση φορέα [εκπαίδευση – εμπειρία], οικονομική βιωσιμότητα σχεδίου και χρηματοδοτικό πλάνο, οφέλη (ανταγωνιστικότητα, περιβάλλον, τοπική ανάπτυξη), αύξηση απασχόλησης, κοινωνικά κριτήρια).

Με λίγα λόγια, η ποιότητα του επιχειρηματικού σας σχεδίου είναι το κλειδί για την έγκριση της αίτησης σας και πρέπει να αντιμετωπιστεί με την πρέπουσα σημασία, τόσο στο σταδιο της επιλογής Συμβούλου, όσο και στη συνεργασία μαζί του για την ανάπτυξη και οργάνωση της πρότασης σας.

Οι συνεργάτες μου κι εγώ σΤΟ ΑΤΟΜΟ Consulting Services, μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες που αρχίζουν από έλεγχο της επιλεξιμότητας του επενδυτικού σας σχεδίου (ΚΑΔ, οικονομικά στοιχεία κλπ), προαξιολόγηση και εκτίμηση της πιθανότητας έγκρισης του, πληροφόρηση για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, πληροφορίες για προμηθευτές των επιλέξιμων δαπανών, συγγραφή του επιχειρηματικού σχεδίου και προετοιμασία του φακέλου συμμετοχής, προετοιμασία, ηλεκτρονική και φυσική υποβολή του φακέλου συμμετοχής. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα 2114017918 και 6937252420 ή να μας στείλετε e-mail στο ytriantafyllou@toatomo.info