Η νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα Erasmus “Νέοι Επιχειρηματίες” ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με προϋπολογισμό 3,1 εκατ. Ευρώ και καταληκτική ημερομηνία στις 31 Μαΐου 2012.

Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να βοηθήσει νέους επιχειρηματίες των συμμετεχουσών χωρών να εμπλουτίσουν τις εμπειρίες τους, να μάθουν και να δικτυωθούν, μαθητεύοντας για ορισμένη χρονική περίοδο στις επιχειρήσεις έμπειρων επιχειρηματιών, σε άλλες συμμετέχουσες χώρες.

Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι να συμβάλει στη βελτίωση της επιχειρηματικότητας, της διεθνοποίησης και της ανταγωνιστικότητας επιχειρηματιών που σκοπεύουν να συστήσουν τη δική τους επιχείρηση και νεοσύστατων επιχειρήσεων, πολύ μικρού και μικρού μεγέθους, στις συμμετέχουσες χώρες.

Η πρόσκληση θα υποστηρίξει δράσεις για οργανισμούς που διαχειρίζονται το πρόγραμμα τοπικά, ενισχύοντας και διευκολύνοντας την κινητικότητα των νέων επιχειρηματιών.

Επιλέξιμοι αιτούντες

Πρόταση μπορεί να υποβάλει κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιείται στον τομέα της υποστήριξης των επιχειρήσεων. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων μπορεί να αφορά ειδικότερα:

  • δημόσιες αρχές που δραστηριοποιούνται ή έχουν αρμοδιότητες στους τομείς των οικονομικών υποθέσεων, της επιχειρηματικότητας, της στήριξης των επιχειρήσεων ή σε παρεμφερείς τομείς
  • εμπορικά, βιομηχανικά ή βιοτεχνικά επιμελητήρια ή ανάλογοι φορείς
  • οργανισμοί υποστήριξης επιχειρήσεων και κέντρα στήριξης επιχειρήσεων κατά τη φάση έναρξης της λειτουργίας τους καθώς και εκκολαπτήρια επιχειρήσεων (incubators)·
  • επαγγελματικές ενώσεις και δίκτυα υποστήριξης επιχειρήσεων·
  • νομικά πρόσωπα δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ατομικές αιτήσεις ή ως κοινοπραξία (σύμπραξη). Μια κοινοπραξία πρέπει να αποτελείται από 2 τουλάχιστον ανεξάρτητες νομικές οντότητες, από την ίδια ή διαφορετικές συμμετέχουσες χώρες. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγκατεστημένοι σε μια από τις συμμετέχουσες χώρες.

Προϋπολογισμός και διάρκεια του σχεδίου
Ο συνολικός προϋπολογισμός που προβλέπεται για τη συγχρηματοδότηση των σχεδίων ανέρχεται σε 3.100.000 ευρώ. Η οικονομική συνδρομή της Επιτροπής δεν δύναται να υπερβαίνει το 90 % του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών για ένα μόνο σχέδιο. Καμία επιχορήγηση δεν θα υπερβεί τα 180 000 ευρώ για κοινοπραξίες και τα 150 000 ευρώ για τις ατομικές αιτήσεις. Η μέγιστη διάρκεια των σχεδίων ανέρχεται σε 24 μήνες. Προγραμματιζόμενη ημερομηνία έναρξης της δράσης: 1η Φεβρουαρίου 2013.

Προθεσμία
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή το αργότερο έως τις 31 Μαΐου 2012.

Περισσότερες πληροφορίες
Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και τα έντυπα για την υποβολή αίτησης βρίσκονται στο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι αιτήσεις πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο πλήρες κείμενο και να υποβληθούν με χρήση του προβλεπόμενου ηλεκτρονικού εργαλείου και των σχετικών εντύπων.

Πηγή