[Ξεπερνώντας τα είδωλα…]
RIP Steve… Από σήμερα η αγορά χωρίστηκε στα δύο: σε όσους θα λένε «έτσι το έκανε ο Steve» και σε όσους θα λένε «έτσι θα το έκανε ο Steve». Η πρόκληση της επόμενης μέρας για όλους μας, και για τους ανθρώπους της Apple, είναι να περάσουμε από την πρώτη στη δεύτερη ομάδα, είναι να πετύχουμε το όραμα του Steve Jobs να ξεπεράσει τα «στενά» όρια μιας εταιρικής οντότητας, να κάνει την «καινοτομία για τον άνθρωπο» κοινωνικό ρεύμα, να συνεχίσει να εμπνέει χωρίς τις δεσμεύσεις και τους περιορισμούς του χρόνου. Long Live Steve…
[…και ζώντας με αυτά]

[Going beyond the idols…]
RIP Steve… Since today market is split in two: those who’ll say «that’s how Steve did it» and those who’ll say «that’s how Steve would do it». Next day’s challenge for all, and for the people of Apple, is to move from the first to the second group, succeed in making Steve Jobs vision overcome the “narrow” boundaries of a business entity, make “innovation for the people” a social trend, continue to inspire relieved from the limitations and constraints of time. Long Live Steve…
[…and living with them]