Αναμφίβολα, η φετινή χρονιά είναι από τις πλέον δύσκολες για την επιχειρηματικότητα. Επιχειρήσεις διακόπτουν τη λειτουργία τους, οι αριθμοί της «δηλωμένης» ανεργίας έχουν χτυπήσει «κόκκινο», οι ελεύθεροι επαγγελματίες που αδυνατούν να εξασφαλίσουν και αυτή τη λίγη εργασία που θα τους επιτρέψει να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους αυξάνονται…

Κι όμως, για όσους έχουν το κουράγιο (και τα χρήματα) να επιχειρούν στην Ελλάδα του 2011, υπάρχουν κάποιες λύσεις που θα τους επιτρέψουν να ενισχύσουν τη χρηματοδότηση του επιχειρηματικού τους σχεδίου, με επιδοτήσεις, από το ελληνικό δημόσιο, το ΕΣΠΑ ή -απευθείας- την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε αυτή τη δημοσίευση, συνοψίζουμε περιληπτικά τις διαθέσιμες δυνατότητες δημοσίων επιδοτήσεων (ενεργές και προδημοσιευμένες). Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και εκτίμηση του επενδυτικού σας σχεδίου και της πιθανότητας χρηματοδότησης του από δημόσιες και ιδιωτικές πηγές, μπορείτε να επικοινωνείτε με το γραφείo μου μέσω τηλεφώνου ή e-mail.

Οι διαθέσιμες ευκαιρίες ενίσχυσης επενδύσεων είναι:

Επενδυτικός Νόμος 3908/2011
Ο νέος Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 απευθύνεται σε υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις που προτίθενται να πραγματοποιήσουν επενδύσεις στην ελληνική επικράτεια, σε ένα εύρος κλάδων της αγοράς. Η ελάχιστη επένδυση ξεκινάει από 100 χιλ. ευρώ. Οι μορφές ενίσχυσης του Επενδυτικού νόμου είναι η επιχορήγηση κεφαλαίου, η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανολογικού εξοπλισμού και οι φορολογικές απαλλαγές από την καταβολή του φόρου εισοδήματος. Τα ποσοστά επιχορήγησης κυμαίνονται από 15% έως 55%, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης.

Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται: κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών, βοηθητικών και ειδικών εγκαταστάσεων, αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, απόκτηση άϋλων περιουσιακών στοιχείων (συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεις, λογισμικό και σύστημα οργάνωσης της επιχείρησης κ.α.)

Οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται δύο φορές το χρόνο και ειδικότερα τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο κάθε έτους, πλην των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, τα οποία υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Κατ’ εξαίρεση, για την πρώτη περίοδο υποβολών του 2011, οι αιτήσεις υποβάλλονται έως και τις 31/5/2011.

Πρόγραμμα “Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότηταα των Επιχειρήσεων”
Το πρόγραμμα ενισχύει, μέσω επιχορήγησης, επιχειρήσεις που προσφέρουν ή σκοπεύουν να προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας στις διεθνείς αγορές και στοχεύει στη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων πρέπει να κυμαίνεται από 30.000 έως 250.000 ευρώ (με περιορισμό να μην υπερβαίνει το 50% του μέσου όρου του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας) και το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης κυμαίνεται από 40% έως 50%.

Οι προθεσμίες ηλεκτρονικής υποβολής λήγουν στις 24/5/2011 και στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται: μηχανολογικός εξοπλισμός για τα τελικά στάδια της παραγωγής (π.χ. συσκευασίας, πακετοποίησης, ετικετοποίησης κλπ), δαπάνες Πληροφορικής / Τηλεπικοινωνιών, δαπάνες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας, δαπάνες τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης, δαπάνες προβολής και προώθησης σε αγορές στόχους, δαπάνες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων κ.λπ.

Πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» [Προδημοσίευση]
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων που επιθυμούν να μετατρέψουν μια καινοτόμο ιδέα σε επιχειρηματική καινοτομία. Επιλέξιμες είναι υπό σύσταση και υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν σε επιλέξιμο κωδικό δραστηριότητας της μεταποίησης ή σε συγκεκριμένους κλάδους δραστηριότητας του τομέα παροχής υπηρεσιών.

Ο προϋπολογισμός κυμαίνεται από 30.000 έως 300.000 ευρώ για επενδυτικά σχέδια μεταποίησης και ανακύκλωσης και από 20.000 έως 200.000 ευρώ για επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται στους λοιπούς επιλέξιμους κλάδους δραστηριότητας, με ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης το 50% (ενιαίο για όλη την επικράτεια) και ελάχιστη ίδια συμμετοχή το 25% του προϋπολογισμού.

Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται: κτιριακά και ειδικές εγκαταστάσεις, μηχανολογικός και εργαστηριακός εξοπλισμός, δαπάνες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, κατοχύρωσης πατεντών και πνευματικής ιδιοκτησίας, σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών, τεχνικής/τεχνολογικής, επιστημονικής και συμβουλευτικής υποστήριξης, προβολής και επικοινωνίας, λειτουργικές δαπάνες κλπ.

Πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός» [Προδημοσίευση]
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη διαφοροποίηση και στον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με την επιχειρηματική αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Επιλέξιμες είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στην παροχή εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Ο προϋπολογισμός των έργων θα κυμαίνεται από 15.000 έως 400.000 ευρώ και το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης από 40% έως 45%. Στις επιλέξιμες δαπάνες θα περιλαμβάνονται: κτιριακά, μηχανήματα και εξοπλισμός, προβολή – προώθηση, αμοιβές συμβούλων και άλλες δαπάνες.

* Εξειδικευμένα στελέχη και συνεργάτες του γραφείου μου μπορούν να υποστηρίξουν τον σχεδιασμό του επιχειρηματικού σας σχεδίου, την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης και να σας υποστηρίξουν στην υλοποίηση της επένδυσης σας. Επικοινωνήστε στο toatomo@gmail.com και τηλεφωνικά στο +30 6937 252420