Προδημοσιεύθηκε στις 21.05.2010 το πρόγραμμα «Πράσινος Τουρισμός» για την ενίσχυση της υλοποίησης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως ξενοδοχειακά ή λοιπά τουριστικά καταλύματα και λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας ενώ δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1998/2006.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί:
* στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης των εμπλεκόμενων στην τουριστική διαδικασία και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των τουριστικών επιχειρήσεων.
* στην αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών των τουριστικών μονάδων, τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων.
* στην δημιουργία υποδομών και σχεδίων δράσεων που πληρούν τα κριτήρια οικολογικής πιστοποίησης.

Στην κατεύθυνση αυτή, οι τουριστικές μονάδες που θα ενισχυθούν μέσω της Πράξης “Πράσινος Τουρισμός” καλούνται να βελτιώσουν τις λειτουργικές τους υποδομές και τις επιχειρησιακές τους διαδικασίες με οικολογικό προσανατολισμό αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα τοπικά, γεωγραφικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.

Ειδικότερα, οι στόχοι αυτών των ενεργειών είναι:
* H βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων των επιλέξιμων επιχειρήσεων,
* H εξοικονόμηση ενέργειας,
* H σωστή και υπεύθυνη διαχείριση του ύδατος και των απορριμμάτων καθώς και,
* H υλοποίηση διαδικασιών που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον ενώ παράλληλα προωθούν την ευαισθητοποίηση των εμπλεκόμενων σε περιβαλλοντικά θέματα.

Η βελτίωση του περιβάλλοντος και η μείωση του κόστους λειτουργίας από την υιοθέτηση οικολογικών προτύπων αποτελούν σημαντικό κίνητρο για την υιοθέτηση ενός συστήματος οικολογικής λειτουργίας και πιστοποίησης.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται στις € 15.000,00 και ο μέγιστος προϋπολογισμός μπορεί να ανέρχεται μέχρι του ποσού των € 400.000,00. Το ύψος της Δημόσιας Χρηματοδότησης ως ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στο 40%. Επιπλέον προσαύξηση κατά 5% δίνεται σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε μικρά νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων. Το υπόλοιπο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού θα καλύπτεται με ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα παρακάτω κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα που λειτουργούν νόμιμα (με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας) στην ελληνική επικράτεια ανεξαρτήτως κατηγορίας:
* Ξενοδοχεία κλασικού τύπου.
* Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων.
* Ξενοδοχεία μικτού τύπου (κλασικού τύπου και επιπλωμένων διαμερισμάτων).
* Ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπές τουριστικές μονάδες που λειτουργούν σε
* παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια.
* Επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων, ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων
* και μικτής μορφής ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων
* διαμερισμάτων.
* Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες.
* Τουριστικές επαύλεις.
* Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (κάμπινγκ)
και υπάγονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας 55.1 (όλες οι υποκατηγορίες), 55.2 (όλες οι υποκατηγορίες εξαιρουμένης της 55.20.19) και 55.30.11.

Η επιχείρηση θα πρέπει να λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας, να είναι υφιστάμενη με ημερομηνία Έναρξης Δραστηριότητας πριν την 01.01.2008 και να μην έχει λάβει επιχορηγήσεις από προγράμματα και δράσεις κρατικών ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis, τα οποία αθροιστικά μαζί με την αιτούσα επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200.000 ευρώ.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλει μία (1) μόνο πρόταση έργου και το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών / ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης κατά την τελευταία διετία.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Το πρόγραμμα χωρίζεται σε 5 βασικές κατηγορίες ενεργειών:
* Κατηγορία 1: Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.
* Κατηγορία 2: Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος.
* Κατηγορία 3: Διαχείριση απορριμμάτων (ρύπανση, στερεά και υγρά απόβλητα).
* Κατηγορία 4: Ανάπτυξη πράσινων πολιτικών / διαδικασιών και ενσωμάτωση προτύπων.
* Κατηγορία 5: Ενημέρωση και προβολή.
Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της Πράξης. Η προκήρυξη του αναμένεται στα τέλη Ιουνίου 2010.

Περισσότερες λεπτομέρειες και αναλυτικά στοιχεία μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό Προδημοσίευσης του Προγράμματος.