Αθήνα 30.3.2010,

Τέσσερις δράσεις του προγράμματος του ΕΣΠΑ “Ελληνική Μεταποίηση 2010”, που πρόκειται να ξεκινήσουν το αμέσως προσεχές διάστημα, παρουσίασε σήμερα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου η υπουργός Οικονομικών Λούκα Κατσέλη. Πρόκειται για τις δράσεις:
1. Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες.
2. Πράσινη Επιχείρηση 2010.
3. Πράσινες Υποδομές 2010.
4. Ένδυση και Υπόδηση – Νέες Προοπτικές.

Τα προγράμματα αυτά είναι συνολικού προϋπολογισμού 275 εκατ. ευρώ και αναμένεται ότι θα ενισχύσουν πάνω από 6.000 υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να εκσυγχρονίσουν την παραγωγική τους διαδικασία, από την προμήθεια πρώτων υλών, την επεξεργασία των προϊόντων μέχρι και τη διάθεσή τους στην αγορά. Όπως είπε η κ. Κατσέλη, πρόθεση της κυβέρνησης είναι να στηρίξει με δράσεις υψηλού αναπτυξιακού αποτελέσματος κλάδους της οικονομίας που πλήττονται και επιχειρήσεις που είναι βιώσιμες και αποδοτικές, βοηθώντας τις να αναπτύξουν την καινοτομία σε όλα τα στάδια της δραστηριοποίησής τους, την εξωστρέφειά τους σε μια δύσκολη περίοδο και την υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον παραγωγικών μεθόδων.

Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες
Η πρώτη δράση «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» έχει συνολικό δημόσιο προϋπολογισμό 200 εκατ. ευρώ και αποσκοπεί στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης. Δικαιούχοι είναι βασικά οι εταιρείες όλων των κατηγοριών, ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ, ατομικές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας, καθώς και συνεταιρισμοί. Δηλαδή, επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 50 εργαζόμενους και έχουν τζίρο μικρότερο από 10 εκατ. ευρώ. Το ύψος κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να ανέρχεται από 40.000 έως 200.000 ευρώ. Το ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης κλιμακώνεται από 35% μέχρι 45% σε τρεις κλίμακες ανά γεωγραφική ζώνη – 35%, 40% και 45%. Υπολογίζεται ότι θα ωφεληθούν πάνω από 4.500 επιχειρήσεις Με τη δράση αυτή, προωθείται ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας και της διοίκησης των επιχειρήσεων, ο εκσυγχρονισμός της παραγωγικής διαδικασίας, η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, η λειτουργία των επιχειρήσεων με μεθόδους φιλικότερες προς το περιβάλλον, η ανάπτυξη της καινοτομίας, η εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής και η διατήρηση των θέσεων απασχόλησης. Η προκήρυξη αναμένεται να δημοσιευτεί αρχές Μαΐου και η υποβολή προτάσεων θα ξεκινήσει αρχές Μαΐου.

Πράσινη Επιχείρηση 2010
Η δεύτερη δράση είναι η «Πράσινη Επιχείρηση 2010». Η δράση αυτή έχει συνολικό δημόσιο προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ και, όπως και η προηγούμενη δράση, απευθύνεται σε υφιστάμενες μεταποιητικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των ειδών που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας. Το ύψος του επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000 μέχρι 200.000 ευρώ και το ποσοστό της επιχορήγησης κυμαίνεται και πάλι σε 35%, 40% και 45% ανά γεωγραφική ζώνη. Προβλέπεται ότι θα επιχορηγηθούν πάνω από 600 επιχειρήσεις. Η δράση αυτή στοχεύει στη μείωση του ενεργειακού και, κυρίως του περιβαλλοντικού, αποτυπώματος μεταποιητικών επιχειρήσεων, στην ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών, στη βελτίωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού προφίλ των επιχειρήσεων και στη μείωση του ελλείμματος κοινωνικής αποδοχής για τη μεταποιητική δραστηριότητα, καθώς και στη συμμόρφωση επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα με διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα. Η προδημοσίευση θα πραγματοποιηθεί άμεσα και η προκήρυξη αμέσως μετά το Πάσχα.

Πράσινες Υποδομές 2010
Η τρίτη δράση, «Πράσινες Υποδομές 2010», έχει συνολικό προϋπολογισμό ύψους 30 εκατ. ευρώ και απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων και της διαχείρισης αποβλήτων. Αφορά τόσο μικρές και πολύ μικρές, όσο και μεσαίες επιχειρήσεις. Το ύψος του επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 300.000 μέχρι 2,5 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό της επιχορήγησης κυμαίνεται για τις μεν μεσαίες επιχειρήσεις σε 30%, 35% και 40% ανά γεωγραφική ζώνη, για τις δε μικρές και πολύ μικρές αυξάνεται και κυμαίνεται από 35%, 40% και 45%, πάλι ανά γεωγραφική ζώνη. Προβλέπεται ότι θα επιχορηγηθούν 100 περίπου επιχειρήσεις. Βασικός στόχος της δράσης είναι να ενισχύσει την επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα της διαχείρισης και εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. Ταυτόχρονα, επιδιώκεται η τόνωση της επιχειρηματικότητας στον τομέα της απορρύπανσης βιομηχανικών αποβλήτων, η βελτίωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού προφίλ των επιχειρήσεων και η κάλυψη του ελλείμματος της χώρας σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων. Με τον τρόπο αυτό, πετυχαίνουμε και την επέκταση της δυναμικότητας της βιομηχανίας για την αξιοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών. Η προδημοσίευση, όπως και στο προηγούμενο πρόγραμμα, θα πραγματοποιηθεί άμεσα και η προκήρυξη αμέσως μετά το Πάσχα.

Ένδυση και Υπόδηση – Νέες Προοπτικές
Η τέταρτη δράση είναι κλαδικά στοχευμένη. Αφορά στην «Ένδυση και Υπόδηση – Νέες Προοπτικές». Η δράση αυτή έχει συνολικό δημόσιο προϋπολογισμό 15 εκατ. ευρώ και είναι επιλέξιμες τόσο μικρές και πολύ μικρές, όσο και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, της ένδυσης, της υπόδησης και του δέρματος, με σκοπό να ανακτήσουν δυναμικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, να γίνουν πιο καινοτόμες και εξωστρεφείς. Το ύψος του επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται για τις μεν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις από 30.000 μέχρι 150.000 ευρώ, για τις δε μεσαίες από 80.000 έως 200.000 ευρώ. Το ποσοστό της επιχορήγησης κυμαίνεται για τις μεν μεσαίες επιχειρήσεις από 30%, 35% και 40% ανά γεωγραφική ζώνη, για τις δε μικρές και πολύ μικρές αυξάνεται και κυμαίνεται από 35%, 40% έως και 45% και πάλι ανά γεωγραφική ζώνη. Προβλέπεται ότι θα επιχορηγηθούν 350 περίπου επιχειρήσεις. Πρόκειται για μια σημαντική δράση, ιδιαίτερα αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, η οποία ενισχύει την προβολή των προϊόντων των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά, αναπροσανατολίζει την εγχώρια μεταποιητική δραστηριότητα και παραδοσιακούς κλάδους προς κλάδους και προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Ουσιαστικά, κάνει πράξη την πολιτική για παραγωγική αναδιάρθρωση και δίνει κίνητρα για παραγωγικές επενδύσεις, ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτομίας. Η προδημοσίευση θα πραγματοποιηθεί άμεσα και η προκήρυξη μετά το Πάσχα.

Διευκρινήσεις
Σχετικά με τις παραπάνω δράσεις, δόθηκαν οι ακόλουθες διευκρινήσεις:
– Τα προγράμματα απευθύνονται σε υγιείς και βιώσιμες επιχειρήσεις. Tα κριτήρια που θα τεθούν θα δίνουν έμφαση στην καινοτομία, στην προστιθέμενη αξία και στην εξωστρέφεια. Σε ορισμένες περιπτώσεις θα εξετάζεται εάν η κερδοφορία της επιχείρησης σε μια περίοδο τριετίας είναι θετική.
– Το πρώτο πρόγραμμα θα είναι ανοιχτό σε όλες τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της μεταποίησης.
– Το πρόγραμμα «Πράσινες Υποδομές» θα είναι ανοιχτό και σε νέες επιχειρήσεις.
– Η περίοδος της αξιολόγησης θα διαρκέσει το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο, ίσως και τον Μάιο για ένα – δυο προγράμματα.
– Ο χρόνος που θα δοθεί στις επιχειρήσεις προκειμένου να ολοκληρώσουν τα προγράμματα, στις περισσότερες περιπτώσεις είναι 12 μήνες, ενώ θα εξετασθεί η δυνατότητα παράτασης.
– Για να μην έχουν προβλήματα ρευστότητας ή με τους προμηθευτές κλπ., οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα αυξημένης προκαταβολής, που μπορεί με τη χρήση εγγυητικής να ανέλθει και στο 50%.
– Θα παρέχεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να κάνουν αίτηση προς το ΤΕΜΠΜΕ για να λάβουν την εγγύησή του ως προς τη διευκόλυνση του τραπεζικού δανεισμού και, από κει και πέρα, με τις διαδικασίες που υπάρχουν στο ΤΕΜΠΜΕ, θα αξιολογείται το αίτημά τους.