Σε σύσκεψη που είχε με τους εκπροσώπους των φορέων επιστημόνων – ελεύθερων επαγγελματιών στις 23 Ιουλίου 2009, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννης Παπαθανασίου παρουσίασε την πρόταση του ΥΠΟΙΟ σχετικά με την προκήρυξη του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση επιστημόνων – ελεύθερων επαγγελματιών.

Η πρόταση έχει ως ακολούθως:
«Η ενίσχυση αφορά στην απόκτηση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, απαραίτητου για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας ιατρών, οδοντιάτρων, μηχανικών, δικηγόρων, συμβολαιογράφων, λογιστών και οικονομολόγων- συμβούλων.

Η συνολική δημόσια δαπάνη, δηλαδή το άθροισμα κοινοτικής και εθνικής συμμετοχής, ανέρχεται σε 250 εκ. ευρώ, ενώ η προθεσμία υλοποίησης των προτάσεων ορίζεται σε τέσσερις μήνες από την ημερομηνία έγκρισής τους.

Με τη συγκεκριμένη δράση, το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ενισχύει για πρώτη φορά τους συγκεκριμένους κλάδους, στοχεύοντας στην ενδυνάμωση της δραστηριότητας περίπου 50.000 ελευθέρων επαγγελματιών.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι σήμερα ενεργοί, έχουν κάνει έναρξη επαγγέλματος πριν την 1η Ιανουαρίου 2009 και δεν απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας .

Η προκήρυξη αφορά την ενίσχυση των ακόλουθων κατηγοριών δαπανών ανά κατηγορία επαγγελματιών:

Α. εξοπλισμός πληροφορικής (Η/Υ και περιφερειακά)
Β. απαραίτητο ειδικό λογισμικό (software)
Γ. εξειδικευμένος εξοπλισμός σύγχρονης τεχνολογίας για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας (π.χ. ιατρικά μηχανήματα).

Αυξημένο ποσοστό ενίσχυσης, ύψους 80% επί της υποβαλλόμενης πρότασης, προβλέπεται για τους νέους επαγγελματίες, δηλαδή εκείνους οι οποίοι κατέθεσαν δήλωση έναρξης άσκησης επαγγέλματος μέσα στην τελευταία πενταετία (μετά την 1η Ιανουαρίου 2004). Για όσους έχουν κάνει έναρξη άσκησης επαγγέλματος πριν την 1η Ιανουαρίου 2004 προβλέπεται ποσοστό ενίσχυσης ύψους 50% του προϋπολογισμού της πρότασης, όπως παρουσιάζονται παρακάτω.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο προϋπολογισμός μιας υποβαλλόμενης πρότασης υπερβαίνει τα ανώτατα όρια της ανά δραστηριότητα επιχορηγούμενης πρότασης, η ενίσχυση περιορίζεται στο μέγιστο προβλεπόμενο ποσό το οποίο εμφανίζεται παρακάτω.

Γιατροί: επιχορήγηση από 5.000 -20.000 € σε ποσοστό 80% για όσους έχουν επαγγελματική δραστηριότητα κάτω των 5 ετών ή σε ποσοστό 50% για όσους έχουν επαγγελματική δραστηριότητα μεγαλύτερη των 5 ετών.

Οδοντίατροι: επιχορήγηση από 5.000 -20.000 € σε ποσοστό 80% για όσους έχουν επαγγελματική δραστηριότητα κάτω των 5 ετών ή σε ποσοστό 50% για όσους έχουν επαγγελματική δραστηριότητα μεγαλύτερη των 5 ετών.

Μηχανικοί: επιχορήγηση από 4.000 -8.000 € σε ποσοστό 80% για όσους έχουν επαγγελματική δραστηριότητα κάτω των 5 ετών ή σε ποσοστό 50% για όσους έχουν επαγγελματική δραστηριότητα μεγαλύτερη των 5 ετών.

Δικηγόροι-Συμβολαιογράφοι: επιχορήγηση από 3.000 -5.000 € σε ποσοστό 80% για όσους έχουν επαγγελματική δραστηριότητα κάτω των 5 ετών ή σε ποσοστό 50% για όσους έχουν επαγγελματική δραστηριότητα μεγαλύτερη των 5 ετών.

Οικονομολόγοι- Σύμβουλοι: επιχορήγηση από 3.000 -5.000 € σε ποσοστό 80% για όσους έχουν επαγγελματική δραστηριότητα κάτω των 5 ετών ή σε ποσοστό 50% για όσους έχουν επαγγελματική δραστηριότητα μεγαλύτερη των 5 ετών.

Λογιστές: επιχορήγηση από 3.000 -5.000 € σε ποσοστό 80% για όσους έχουν επαγγελματική δραστηριότητα κάτω των 5 ετών ή σε ποσοστό 50% για όσους έχουν επαγγελματική δραστηριότητα μεγαλύτερη των 5 ετών.

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr, χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών. Ο ενδιαφερόμενος θα συμπληρώνει ηλεκτρονικά μόνο τον ΑΦΜ του, τα στοιχεία του, έναν αριθμό τραπεζικού λογαριασμού για την καταβολή της επιχορήγησης (εφόσον το σχέδιό του εγκριθεί) και περιγραφή του εξοπλισμού και των δαπανών, στις οποίες επιθυμεί να προβεί. Θα ακολουθεί εκ των υστέρων έλεγχος υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πρότασης.

Τα κριτήρια επιλογής των προτάσεων θα βασίζονται σε οικονομικά στοιχεία παρελθόντων ετών. Η αξιολόγησή τους θα είναι συγκριτική και θα γίνεται ηλεκτρονικά με αυτόματο τρόπο – μέσω του συστήματος taxisnet – μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής.

Η προδημοσίευση της Προκήρυξης θα αναρτηθεί, μόλις ολοκληρωθεί η διαβούλευση με τους Φορείς, στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) και θα περιλαμβάνει την εξειδίκευση των όρων συμμετοχής, των κριτηρίων αξιολόγησης των προτάσεων καθώς και των ορίων ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπανών. Θα ακολουθήσει άμεσα η προκήρυξη, από τη δημοσίευση της οποίας θα είναι επιλέξιμες οι δαπάνες (εφόσον εγκριθεί η σχετική πρόταση).

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και οι οποίοι :
* Διαθέτουν ΑΦΜ έγκυρο, ενεργό και ενταγμένο σε συγκεκριμένους Κωδικούς Αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ).
* Έχουν κάνει πρώτη έναρξη επιτηδεύματος πριν την 1/1/2009.
* Διαθέτουν φορολογική ενημερότητα.
* Εφόσον δραστηριοποιούνται πάνω από τρία χρόνια, εμφανίζουν στις φορολογικές τους δηλώσεις μέσο όρο ακαθάριστων εσόδων από την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων χρήσεων, ο οποίος δεν είναι χαμηλότερος από ό,τι προβλέπει ο παρακάτω κατάλογος.

Ιατροί: μέσος όρος ακαθάριστων εξόδων 35.000 € (Περιφέρεια Αττικής -εκτός Νήσων- & Ν. Θεσσαλονίκης) και 28.000 € στην υπόλοιπη Επικράτεια
Οδοντίατροι: 35.000 € και 28.000 € αντίστοιχα
Μηχανικοί: 35.000 € και 28.000 € αντίστοιχα
Δικηγόροι: 25.000 € και 20.000 € αντίστοιχα
Συμβολαιογράφοι: 50.000 € και 40.000 € αντίστοιχα
Οικονομολόγοι- Σύμβουλοι: 25.000 € και 20.000 € αντίστοιχα
Λογιστές: 25.000 € και 20.000 € αντίστοιχα

Ο καθορισμός των συγκεκριμένων ορίων δηλωθέντος εισοδήματος έγινε προκειμένου να μην ευνοηθούν όσοι φοροδιαφεύγουν, δηλώνοντας πολύ χαμηλά εισοδήματα από την άσκηση του επαγγέλματός τους.

Από τον συγκεκριμένο όρο, σχετικά με το ύψος των ακαθάριστων εσόδων, εξαιρούνται οι νέοι επαγγελματίες. Εξαιρούνται, επίσης, οι ελεύθεροι επαγγελματίες που κατοικούν και ασκούν το επάγγελμά τους σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων, τα Άτομα με Αναπηρία και όσοι ασκούν το επάγγελμά τους σε χαρακτηρισμένους ορεινούς όγκους, όπως αυτοί προσδιορίζονται από το ΥΠΕΣ.

Ιδιαίτερη βαρύτητα κατά την αξιολόγηση δίνεται στο ποσοστό των εσόδων που προέρχονται από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα σε σχέση με το συνολικό φορολογητέο εισόδημα του ελεύθερου επαγγελματία.

Παράλληλα, έχει ληφθεί μέριμνα ώστε όσοι υποβάλλουν πρόταση να αξιολογούνται συγκριτικά, ως προς τα οικονομικά τους στοιχεία, μόνο στο πλαίσιο του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκταμίευση της ενίσχυσης είναι η ύπαρξη φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας των ελεύθερων επαγγελματιών».