Προκηρύχτηκε από την Ψηφιακές Ενισχύσεις σήμερα μια νέα Δράση για την ενίσχυση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων για τη Δημιουργία Διαδικτυακών Τόπων Προβολής και Συστημάτων Ηλεκτρονικών Κρατήσεων. Η Δράση έχει τον διακριτικό τίτλο Digi-Lodge, ποσοστό επιδότησης 60% και αφορά την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως ξενοδοχειακά ή τουριστικά καταλύματα, λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισμού (ΕΚ)1998/2006.

H Δράση αποσκοπεί:
• στη διεθνή προβολή της χώρας μας,
• στη μείωση της εποχικότητας και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου,
• στην υιοθέτηση και αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις τουριστικές μονάδες.

Στην κατεύθυνση αυτή, οι τουριστικές μονάδες θα ενισχυθούν μέσω της Δράσης προκειμένου να αναπτύξουν νέες εφαρμογές διαδικτυακής προβολής και επικοινωνίας με δυνατότητες ηλεκτρονικών κρατήσεων. Επίσης θα ενισχυθούν με σκοπό την ολοκλήρωση αυτών των εφαρμογών με υφιστάμενα ή νέα συστήματα βέλτιστων πρακτικών μηχανογράφησης τουριστικών μονάδων.

Η επιχορήγηση των ενεργειών αυτών θα οδηγήσει στην επίτευξη των εξής ειδικών στόχων:
• στη δυνατότητα πραγματοποίησης κρατήσεων μέσω διαδικτύου για όλο το εύρος των υπηρεσιών και των προϊόντων των τουριστικών μονάδων (υποχρεωτικά για τις υπηρεσίες διαμονής, ιδανικά και για λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες, εφόσον υπάρχουν),
• στην ποιοτική και ολοκληρωμένη παρουσίαση των τουριστικών μονάδων καθώς και των περιοχών στις οποίες βρίσκονται,
• στην προσέλκυση νέων επισκεπτών και τη διατήρηση πελατών μέσω της παροχής ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τις τουριστικές μονάδες, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια διαμονής.

Η Δράση αυτή απευθύνεται σε περισσότερα από 9.000 ξενοδοχειακά καταλύματα και περίπου 20.000 τουριστικά καταλύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα: Ξενοδοχεία κλασικού τύπου, Ξενοδοχεία τύπου Motel, Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων και Ξενοδοχεία μικτού τύπου (κλασσικού τύπου και επιπλωμένων διαμερισμάτων). Επίσης, τα τουριστικά καταλύματα που μπορούν να συμμετέχουν στη δράση περιλαμβάνουν όλες τις μορφές ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων που πληρούν τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις εξοπλισμού και υπηρεσιών ανά κατηγορία κλειδιών, όλα τα παραδοσιακά καταλύματα και όλες τις τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και επαύλεις και τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (κάμπινγκ).

Ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση ανέρχεται σε 40.000 ευρώ και ο ελάχιστος σε 7.000 ευρώ, ενώ το ποσοστό επιχορήγησης ανά εγκεκριμένο έργο ανέρχεται στο 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης. Το μέγιστο ύψος της ενισχυόμενης επένδυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την κατάταξη κάθε επιχείρησης σε προκαθορισμένες κατηγορίες (κατηγορίες αστεριών, κλειδιών κ.λ.π.), με το μέγεθος και τη λειτουργική μορφή της τουριστικής μονάδας καθώς και τις υλοποιούμενες ενέργειες.

Οι ενέργειες που ενισχύονται είναι η δημιουργία πολυγλωσσικού διαδικτυακού τόπου προβολής τουριστικής μονάδας με δυνατότητες online κρατήσεων (υποχρεωτική ενέργεια), η μηχανοργάνωση τουριστικών μονάδων, η ασύρματη επικοινωνία, η ηλεκτρονική προώθηση – προβολή της επιχείρησης και οι αναγκαίες ενέργειες υλοποίησης/ολοκλήρωσης της επένδυσης.

Οι επιλέξιμες δαπάνες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Δράσης, περιλαμβάνουν:
1. δαπάνες για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία βασικού εξοπλισμού για την υλοποίηση της προτεινόμενης λύσης (ως το 40% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης, υπό προϋποθέσεις),
2. δαπάνες για την προμήθεια λογισμικού ή/ και προμήθειας υπηρεσιών με τη μορφή Application Service Provider (ASP) που κρίνονται από τις επιχειρήσεις αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία της προτεινόμενης λύσης (το ύψος τους θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το 50% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης και δε δύναται να ξεπερνά το 90% αυτού, με επιμέρους προϋποθέσεις),
3. δαπάνες υπηρεσιών υλοποίησης – εγκατάστασης όπως σύνταξη κειμένων, μεταφράσεις σε δύο τουλάχιστον γλώσσες, δημιουργία ψηφιακού υλικού, συνδρομές & συνδέσεις κ.λπ. (το ύψος τους θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το 10% ως το 40% του προϋπολογισμού της επένδυσης)
4. δαπάνες για την προμήθεια υπηρεσιών ηλεκτρονικής προώθησης/προβολής και καλύπτουν το σχεδιασμό και την υλοποίηση κατάλληλων ενεργειών (το ύψος των εν λόγω δαπανών δε δύναται να ξεπερνά το 30% του συνολικού προϋπολογισμού).

Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των εγκριθέντων Επενδυτικών Σχεδίων δε δύναται να ξεπερνά τους 12 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης τους και οι υποβολές προτάσεων θα αρχίσουν από την 1η Σεπτεμβρίου και μέχρις εξαντλήσεως της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης.

Αναλυτικές πληροφορίες και όλο το ενημερωτικό υλικό για την δράση, βρίσκονται διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://digilodge-portal.digitalaid.gr/Default.aspx όπου μπορείτε να κατεβάσετε και τον Οδηγό του Προγράμματος.