Το πρόγραμμα “Πρωτοτυπώ 2009” αφορά τόσο τις υφιστάμενες Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, όσο και την ίδρυση από φυσικά πρόσωπα νέων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων.

Σε σχέση με τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, το πρόγραμμα επιδιώκει την προώθηση της καινοτομίας ως βασικής παραμέτρου για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και την διαφοροποίηση και αναγέννηση παραδοσιακών κλάδων της οικονομίας, μέσα από την εμπορική αξιοποίηση πρωτότυπων και καινοτόμων ιδεών.

Σε ότι αφορά στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας μέσα από την ίδρυση Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα (τα οποία έχουν γεννηθεί πριν το 1970) τα οποία επιδιώκουν να μετατρέψουν μία πρωτότυπη ιδέα σε επιχειρηματική καινοτομία.

Προϋπολογισμός:
€24εκ. για υφιστάμενες επιχειρήσεις
€16 εκ. για νέες επιχειρήσεις από φυσικά πρόσωπα

Προϋπολογισμός έργων:
€50.000 – €200.000 για υφιστάμενες
€30.000 – €200.000 για νέες επιχειρήσεις

Ποσοστά Χρηματοδότησης:
50% γενικά
60% νησιά με λιγότερο από 5.000 και πυρόπληκτες – σεισμόπληκτες περιοχές

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις
Πρόγραμμα για υφιστάμενες επιχειρήσεις:
Νέες ή νεοσύστατες Πολύ Μικρές και Μικρές καινοτόμες Επιχειρήσεις με έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας 1 έως και 5 έτη από την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος

Πρόγραμμα για νέες επιχειρήσεις από φυσικά πρόσωπα:
Υπό ίδρυση Πολύ Μικρές και Μικρές καινοτόμες Επιχειρήσεις από δημιουργικές ομάδες του πληθυσμού, οι οποίες θα συσταθούν μετά την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος

Ενδεικτικοί τομείς επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων:
• Εφαρμογές Βιομηχανικών Τεχνολογιών (Manufacturing / Processing), προηγμένα υλικά, εφαρμογές μικροηλεκτρονικής
• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
• Ενέργεια
• Περιβάλλον
• Εμπορικές Εφαρμογές στον κλάδο «Υγεία» – «Βιοτεχνολογία»
• Μεταφορές
• Πολιτιστική Κληρονομιά / Κοινωνική διάσταση της ανάπτυξης
• Υπηρεσίες
• Λοιπές εφαρμογές

Επιλέξιμες Δαπάνες:
• Εξοπλισμός και Ειδικές Εγκαταστάσεις
• Κτιριακά & Διαμόρφωση Χώρων
• Δαπάνες marketing και οργάνωσης – Άλλες Δαπάνες
• Δαπάνες Συμβούλου

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων ορίστηκε η 09/11/2009.