Το πρόγραμμα “Μετοικώ” προωθεί τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη στην περιφέρεια και γενικότερα το άνοιγμα νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην ελληνική περιφέρεια από κατοίκους των μεγάλων αστικών κέντρων.

Στόχοι του προγράμματος:
• Ανάπτυξη τοπικών οικονομιών μέσω της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων
• Ενθάρρυνση της κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού από τα μεγάλα αστικά κέντρα προς την ελληνική περιφέρεια
• Αποκέντρωση επιχειρηματικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων και ενδυνάμωση της περιφερειακής ανάπτυξης

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
Α. Υφιστάμενες επιχειρήσεις που επιθυμούν να μετεγκατασταθούν από τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης στην περιφέρεια
Β. Νέες επιχειρήσεις, που ιδρύονται στην περιφέρεια της χώρας από φυσικά πρόσωπα ηλικίας μέχρι 55 ετών, που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και είναι μόνιμοι κάτοικοι των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης

Προϋπολογισμός:
€12εκ. για μετεγκατάσταση υφιστάμενης επιχείρησης
€28εκ. για ίδρυση νέας επιχείρησης

Προϋπολογισμός έργων:
• € 30.000 – € 200.000 για επιχειρήσεις των κλάδων μεταποίησης και ανακύκλωσης και περιορισμού της ρύπανσης
• €30.000 – €100.000 για επιχειρήσεις τουρισμού
• €20.000 – €100.000 για εμπορικές επιχειρήσεις & επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

Ποσοστά Χρηματοδότησης: 50% & 60%

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις:
Για μετεγκατάσταση υφιστάμενων επιχειρήσεων: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στους νομούς Αττικής & Θεσσαλονίκης και επιθυμούν να μεταφέρουν τη λειτουργία στην υπόλοιπη χώρα, καθώς και στις εξαιρούμενες περιοχές των νομών Θεσσαλονίκης & Αττικής (π.χ., Κύθηρα)
Για ίδρυση νέας επιχείρησης: Φυσικά πρόσωπα που γεννήθηκαν από το 1954 μέχρι και το 1991, διαμένουν μόνιμα στους νομούς Αττικής & Θεσσαλονίκης και που σήμερα δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Επιλέξιμες δαπάνες:
• Εξοπλισμός και ειδικές εγκαταστάσεις
• Δαπάνες κτιριακές & διαμόρφωσης χώρων
• Δαπάνες προβολής, προώθησης, υπηρεσίες συμβούλων, άλλες δαπάνες

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων ορίστηκε η 09/11/2009