Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο επιμέρους προγράμματα. Προς το παρόν θα “τρέξει” το πρόγραμμα μόνο για τις Μεσαίες επιχειρήσεις. Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, θα ακολουθήσει, στο άμεσο μέλλον, νέα ανακοίνωση.

Το “Εξελίσσομαι” αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό των μεσαίων επιχειρήσεων – που δραστηριοποιούνται κυρίως στον κλάδο της μεταποίησης – με στόχο την ενίσχυση ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων για νέες παραγωγικές υποδομές. Στόχος είναι οι επιχειρήσεις αυτές να μπορέσουν να:
• Ενδυναμώσουν την παρουσία τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά
• Ενσωματώσουν τεχνολογική ή / και μη τεχνολογική καινοτομία
• Αναπτύξουν νέα και πιστοποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες ή / και να διαφοροποιήσουν τα υπάρχοντα.

Προϋπολογισμός προγράμματος: €100εκ.

Προϋπολογισμός επιχειρηματικών σχεδίων: από € 150.000 έως € 1.200.000. (Ο ανώτατος προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το 85% του μέσου κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας της επιχείρησης.)

Δημόσια Δαπάνη: €50 εκ.

Ποσοστά Χρηματοδότησης (ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης):
30% (Αττική/Θεσσαλονίκη) – 60% (μεθόριος/πυρόπληκτες περιοχές)

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις:
• Μεταποιητικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις υποστηρικτικές του κλάδου μεταποίησης
• Μεσαίες υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν ξεκινήσει την παραγωγική δραστηριότητά τους το αργότερο έως την 01/01/2005
• Εμφανίζουν, κατά την τελευταία τριετία, θετικό μέσο όρο των αποτελεσμάτων προ αποσβέσεων, τόκων και φόρων
• Τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας
• Έχουν νομική μορφή (ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.)
• Ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας που προέρχεται από τη μεταποίηση ή τις υποστηρικτικές στη μεταποίηση υπηρεσίες είναι > 50%.

Επιλέξιμες Δαπάνες
• Κτιριακές & ειδικές εγκαταστάσεις
• Μηχανολογικού, λογισμικού & άλλου εξοπλισμού
• Δαπάνες απόκτησης τεχνολογίας
• Εκπόνηση μελετών για την ανάπτυξη συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας και συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης
• Δαπάνες συμμετοχής σε έκθεση
• Δαπάνες σύνδεσης
• Δαπάνες συμβούλων

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων ορίστηκε η 09/11/2009.