Έγραφα χθες για τις τρεις νέες δράσεις που ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης κος Κωστής Χατζηδάκης στα πλαίσια του προγράμματος «Επιχειρώ».

Οι τρεις αυτές δράσεις έχουν συνολικό προϋπολογισμό 184 εκατομμύρια ευρώ, με δημόσια δαπάνη 92 εκατομμυρίων ευρώ. Το ποσοστό χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις είναι 50%, ενώ στις νησιωτικές περιοχές κάτω των 5.000 κατοίκων, καθώς επίσης στις πυρόπληκτες και σεισμόπληκτες περιοχές το ποσοστό επιδότησης ανεβαίνει στο 60%.

Οι αναλυτικοί οδηγοί των δράσεων θα είναι διαθέσιμοι τον Σεπτέμβριο όταν θα προκηρυχθούν και θα τρέξουν οι νέες δράσεις, από το υλικό όμως της συνέντευξης τύπου και την παρουσίαση που έκανε ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας κ. Γ. Αναστασόπουλος, συνέλεξα και παρουσιάζω κάποιες πρώτες πληροφορίες.

Δράση «Σύγχρονη Επιχείρηση 2009»
Είναι η μεγαλύτερη από τις τρεις και αφορά επιχειρήσεις του τομέα της μεταποίησης, του εμπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισμού. Το slogan της δράσης είναι «ασφάλεια και ποιότητα για τους καταναλωτές, ανταγωνιστικότητα για τις επιχειρήσεις» και στους στόχους της περιλαμβάνονται η ποιοτική αναβάθμιση και υψηλή προστιθέμενη αξία στα ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες, η ενσωμάτωση σύγχρονης τεχνογνωσίας και καινοτομίας, για ποιότητα με περιβαλλοντική ευαισθησία, η ενίσχυση της εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές, η βελτίωση ήδη εγκατεστημένων συστημάτων διαχείρισης και ενίσχυση των υποδομών, προκειμένου οι επιχειρήσεις να ικανοποιούν τις απαιτήσεις για την πιστοποίησή τους και η πιστοποίηση επιχειρήσεων, προϊόντων και υπηρεσιών με βάση τις απαιτήσεις σύγχρονων πανευρωπαϊκών προτύπων.

Στις επιλέξιμες δαπάνες θα συγκαταλέγονται οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, η πιστοποίηση, η διαμόρφωση χώρων και ο εξοπλισμός (hardware & software). Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι αυτές που ασκούν δραστηριότητα τουλάχιστον από 01/01/2007, έχουν μέσο όρο κύκλου εργασιών ≥ €30.000 κατά τα έτη 2007 & 2008 και έχουν θετικό μέσο όρο των κερδών προ φόρων και αποσβέσεων, την τελευταία τριετία.

Δράση «Διαπιστευθείτε 2009»
Η δεύτερη δράση «Διαπιστευθείτε 2009», «για αξιόπιστες υπηρεσίες» όπως είναι το slogan, αφορά πάλι το χώρο της ποιότητας και της πιστοποίησης, αλλά στοχεύει στους «ελέγχοντες» την ποιότητα, καθώς απευθύνεται σε εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων και φορείς Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων, Προσώπων και Συστημάτων Διαχείρισης, προωθόντας τον εκσυγχρονισμό τους. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 24 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 12 εκατομμύρια ευρώ είναι η δημόσια δαπάνη, οι επιλέξιμες δε δαπάνες περιλαμβάνουν εξοπλισμό, λογισμικό, υποστηρικτική βιβλιογραφία, διεξαγωγή διεργαστηριακών συγκριτικών δοκιμών ικανότητας, αρχική διακρίβωση προτύπων εργαστηρίου και υπηρεσίες συμβούλων & φορέα διαπίστευσης.

Δράση «Στηρίζω 2009»
Η τρίτη δράση ονομάζεται «Στηρίζω 2009» και στοχεύει στην διευκόλυνση και χρηματοδότηση πολύ μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων, στον κλάδο της μεταποίησης, για την κάλυψη άμεσων, μικρών, αλλά στρατηγικής σημασίας αναγκών. Επιλέξιμες είναι υφιστάμενες Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν κλείσει τουλάχιστον μία φορολογική χρήση με μ.ο. κύκλου εργασιών από €20.000 – €2 εκ. και απασχολούσαν 0-9 εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά το 2008. Οι επιλέξιμες δαπάνες κυμαίνονται από 10 χιλ ευρώ έως 60 χιλ. ευρώ και μπορούν να κατανέμονται σε εξοπλισμό & ειδικές εγκαταστάσεις, κτιριακά & διαμόρφωση χώρων, δαπάνες διαφήμισης & προβολής και άυλες δαπάνες (μεταφορά τεχνογνωσίας, πιστοποίηση προϊόντων κ.τ.λ.)