Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι η μετάδοση της περιβαλλοντικής κουλτούρας και η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Αποδέκτες: Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Από τις 20/7/2009 μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού, εκτός των περιόδων που διαρκεί η αξιολόγηση και η υπαγωγή των προτάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί.

Οι αξιολογήσεις των προτάσεων και οι αντίστοιχες υπαγωγές θα πραγματοποιούνται δύο φορές το έτος, από 02/05 έως 30/06 και από 23/09 έως 20/11 κάθε έτους.

Περιοχή εφαρμογής: ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ

Επιλέξιμες επιχειρήσεις θεωρούνται οι εταιρικές επιχειρήσεις (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία) με δραστηριότητα που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε έναν από τους κωδικούς Κ.Α.Δ 2008 (NACE -αναθεώρηση 2) που αντιστοιχούν σε μεταποιητικές επιχειρήσεις (Κωδικοί 10-33), όπως επίσης και οι κωδικοί 82.92 και 96-01 του τομέα υπηρεσιών, όπως αυτοί οι κωδικοί αναγράφονται στην άδεια λειτουργίας της μονάδας ή τη βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος, εκτός από τις επιχειρήσεις με δραστηριότητες που εξαιρούνται από τον κανονισμό De Minimis (Παράρτημα ΙΙ του παρόντος οδηγού)

Επιλέξιμες θεωρούνται πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα I του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 800/2008 της Επιτροπής (L214/3/9-8-200).
Επιλέξιμες θεωρούνται οι επιχειρήσεις που ικανοποιούν το σύνολο των ακολούθων προϋποθέσεων:
• Έχουν υποβάλλει μια μόνο πρόταση έργου σύμφωνα με τη διάρθρωση που παρουσιάζεται στο Έντυπο Υποβολής Πρότασης και έχουν καταθέσει το σύνολο των δικαιολογητικών που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 9
• Έχουν υποβάλλει βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι:
α) Οι δαπάνες του προτεινόμενου έργου δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. Η προϋπόθεση αυτή αφορά τόσο το σύνολο του έργου όσο και τις επιμέρους ενέργειες
β) Δεν έγινε έναρξη του έργου πρίν από την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος. Ως έναρξη θεωρείται και η ανάληψη νομικής δέσμευσης για οποιαδήποτε από τις επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών
γ) Αναλαμβάνει τη δέσμευση για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής εφόσον η πρόταση εγκριθεί.

Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:

  1. Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων
  2. Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού
  3. Μεταφορικά μέσα (πλήν επιβατηγών)
  4. Προμήθεια λογισμικού
  5. Δαπάνες πιστοποίησης, επαλήθευσης, επικύρωσης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.
  6. Δαπάνες δοκιμών και επαληθεύσεις από εργαστήρια
  7. Αμοιβές συμβούλων
  8. Αγορά τεχνογνωσίας (άϋλες επενδύσεις)

Ύψος και είδος ενίσχυσης: Στο πλαίσιο του Προγράμματος ‘Πράσινη Επιχείρηση 2009’ ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης από 30.000€ – 200.000 €
Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού και σε 60% ανέρχεται σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων (απογραφή 2001), πυρόπληκτες σεισμόπληκτες περιοχές.

Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 30.000.000,00 €
• 21.180.000 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα’
• 3.300.000€ από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής
• 1.500.000 από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας
• 900.000 € από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας
• 2.820.000€ από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας
• 300.000€ από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου

Αρμόδιος Φορέας: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενική Διεύθυνση Στήριξης Βιομηχανίας, Διεύθυνση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος (Διεύθυνση: Λεωφ. Μεσογείων 117 – 119, 101 92 Αθήνα, Τηλ. 210 6969247)

Κατεβάστε εδώ τον Οδηγό της προδημοσίευσης του προγράμματος.