Έγινε την προηγούμενη εβδομάδα η προδημοσίευση του προγράμματος «Μετεγκατάσταση 2009», που αφορά μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα όχλησης και είναι εγκατεστημένες εντός του αστικού ιστού ή σε άλλες ακατάλληλες περιοχές, προκειμένου να μετεγκατασταθούν σε οργανωμένους χώρους όπως ΒΙΠΕ, ΒΕΠΕ, ΒΙΟΠΑ, κλπ.

Αποδέκτες: Υφιστάμενες κερδοφόρες μικρές και πολύ μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Η προκήρυξη είναι ανοιχτή από τις 20/7/09 μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Οι αξιολογήσεις των προτάσεων και οι αντίστοιχες υπαγωγές θα πραγματοποιούνται δύο φορές κάθε έτος, από 02/05 έως 30/06 και από 23/09 έως 20/11, με περιοχή εφαρμογής όλη την Ελλάδα.

Όροι και προϋποθέσεις: Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν από μια πρόταση, υφιστάμενες κερδοφόρες μικρές και πολύ μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις (θετικός μέσος όρος κερδών προ αποσβέσεων και φόρων τριετίας) που έχουν τουλάχιστον 3 χρόνια λειτουργίας και 3 δημοσιευμένους ισολογισμούς (όσοι δεν υποχρεούνται να δημοσιεύουν ισολογισμούς θα πρέπει αντίστοιχα να έχουν υποβάλλει 3 φορολογικές δηλώσεις), δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο καθώς και επιχειρήσεις οι οποίες είναι υποστηρικτικές των μεταποιητικών και προσδιορίζονται σε σχετικό πίνακα του οδηγού του προγράμματος.

Βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση των πιο πάνω επιχειρήσεων είναι η μετεγκατάστασή τους στις περιοχές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ’. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ παρουσιάζεται ο ορισμός των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τον κανονισμό 800/2008 της επιτροπής.

Οι επιχειρήσεις που θα υποβάλουν πρόταση πρέπει επίσης να ικανοποιούν το σύνολο των ακολούθων προϋποθέσεων:

• Να υποβάλουν μια μόνο πρόταση έργου σύμφωνα με τη συγκεκριμένη διάρθρωση που παρουσιάζεται στο «Έντυπο Υποβολής Πρότασης»,
• Να καταθέσουν τα δικαιολογητικά που παρουσιάζονται στην Ενότητα 7 και οι δραστηριότητές τους να εμπίπτουν στους κλάδους του σχετικού Πίνακα.
• Οι δαπάνες του προτεινόμενου έργου να μην έχουν χρηματοδοτηθεί και ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
• Δεν έχουν λάβει αθροιστικά σε μια τριετία, επιχορηγήσεις με τον κανόνα De minimis που υπερβαίνουν τα 200.000€.
• Έχουν κέντρο άσκησης της δραστηριότητάς τους και μεταποιητική μονάδα μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας.

Τι χρηματοδοτείται: Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:

  1. Επενδύσεις σε πάγια
  2. Αϋλες επενδύσεις

Ύψος και είδος ενίσχυσης: Στα πλαίσια του Προγράμματος ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης από 30.000€ -300.000€. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται σε 50% για όλη την επικράτεια και 60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων (απογραφή 2001), πυρόπληκτες και σεισμόπληκτες περιοχές.

Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 8.000.000,00 €

  • 4.560.000 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα»
  • 720.000€ από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Aττικής
  • 960.000€ από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας
  • 480.000 € από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας
  • 720.000€ από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας
  • 560.000€ από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου

Αρμόδιος Φορέας είναι η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενική Διεύθυνση Στήριξης Βιομηχανίας, Διεύθυνση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος (Διεύθυνση: Λεωφ. Μεσογείων 117 – 119101 92 Αθήνα)

Κατεβάστε εδώ
τον Οδηγό της προδημοσίευσης του προγράμματος.