Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία υποβολής προτάσεων για ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα της ψηφιακής ασφάλειας μέσω του προγράμματος e-security. Το e-security επιχορηγεί επιχειρήσεις για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων με αντικείμενο την ψηφιακή ασφάλεια και με σκοπό την αποτελεσματικότερη πρόληψη και αντιμετώπιση ψηφιακών κινδύνων και απειλών (κακόβουλων ή μη) εις βάρος της διαχειριζόμενης πληροφορίας, των πληροφοριακών συστημάτων, του λογισμικού κλπ. μιας επιχείρησης.

Προτάσεις μπορούν να υποβάλλουν επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους (όχι ενώσεις επιχειρήσεων), που ασκούν οικονομική δραστηριότητα νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια. Επιλέξιμη προς χρηματοδότηση θεωρείται μία επιχείρηση για την οποία συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Η Επιχείρηση είναι υφιστάμενη με ημερομηνία σύστασης πριν την 01.01.2008.
  2. Ο κλάδος δραστηριότητας της Επιχείρησης δεν εμπίπτει στις εξαιρούμενες κατηγορίες δραστηριότητας του κανόνα De Minimis, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ και III (Παράγραφος 7 και 8) του Οδηγού Υποβολής.
  3. Η Επιχείρηση εμφανίζει θετικό μέσο όρο κερδών προ φόρων και αποσβέσεων τα τελευταία τρία(3) οικονομικά έτη.
  4. Η Επιχείρηση απασχολεί τουλάχιστον έναν (1) εργαζόμενο (κατά το τελευταίο έτος)
  5. Η Επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.
  6. Η Επιχείρηση τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη δεν έχει λάβει επιχορηγήσεις από Προγράμματα και Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis, τα οποία αθροιστικά μαζί με την αιτούμενη επιχορήγηση υπερβαίνουν τις 200.000 Ευρώ (ή 100.000 ευρώ εάν η Επιχείρηση δραστηριοποιείται στον κλάδο των Οδικών Μεταφορών).
  7. Η Επιχείρηση ανήκει στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) με βάση τα οριζόμενα στη σύσταση της επιτροπής 2003/361/ΕΚ. Για την κάλυψη αυτής της προϋπόθεσης πρέπει να ικανοποιούνται αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: A) Η Επιχείρηση να απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζομένους. B) Η Επιχείρηση να έχει κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή ενεργητικό μικρότερο από 43 εκατομμύρια ευρώ.
  8. Η αξία κτήσης του εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) που είναι ήδη εγκατεστημένος στην Επιχείρηση (εξοπλισμός & λογισμικό) και αποκτήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από το 2000 έως την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης θα πρέπει κατ΄ ελάχιστο να ανέρχεται στο ποσό των 10.000 Ευρώ.

Η χρηματοδότηση των επενδύσεων που θα ενταχθούν στην δράση φτάνει το 70% και θα χρηματοδοτηθούν έργα με ελάχιστος προϋπολογισμό 5.000 € και μέγιστο 20.000€ (Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις), 40.000€ (Μικρές Επιχειρήσεις) ή 70.000€ (Μεσαίες Επιχειρήσεις).

ΤΙ ΕΠΙΔΟΤΕΙΤΑΙ:
* Δαπάνες Προμήθειας Εξοπλισμού
* Δαπάνες Προμήθειας Λογισμικού
* Δαπάνες Προμήθειας Υπηρεσιών

Η υποβολή των Αιτήσεων για την επιχορήγηση των επενδυτικών σχεδίων πραγματοποιείται μέσω της συμπλήρωσης σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής από το διαδικτυακό τόπο της δράσης (http://esecurityportal.digitalaid.gr) ήδη από την Πέμπτη 7 Μαΐου 2009.

Στην ίδια διεύθυνση μπορείτε να κατεβάσετε τόσο τον πλήρη οδηγό της Δράσης και να δείτε κάθε σχετική πληροφορία για να καταθέσετε την πρόταση σας ή να παρακολουθήσετε την πορεία έγκρισης της.