Με ημερομηνία 25.05.2009 εκδόθηκε η Προδημοσίευση της Προκήρυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για την Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών επιχειρήσεων μέσα από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Η δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 χρήσεις, απασχολούν από 0 έως 50 άτομα και ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών της τριετίας τους κυμαίνεται:
• από 50.000 ευρώ μέχρι 10.000.000 ευρώ, το μέγιστο, για τη θεματική ενότητα «Μεταποίηση»,
• από 30.000 ευρώ μέχρι 10.000.000 ευρώ, το μέγιστο, για τη θεματική ενότητα «Τουρισμός»
• και από 30.000 ευρώ μέχρι 10.000.000 ευρώ επίσης για τις θεματικές ενότητες «Εμπόριο» και «Υπηρεσίες».

Τα κριτήρια αξιολόγησης δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην καινοτομία, στην περιβαλλοντική διάσταση της επένδυσης, στη διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Έτσι, συγκεκριμένες δαπάνες σε αυτές τις ενέργειες θα λαμβάνουν μεγαλύτερη βαθμολογία. Τα οικονομικά στοιχεία παρελθόντων ετών θα έχουν μικρότερη βαρύτητα και δεν θα αποκλείονται από τη διαδικασία επιχειρήσεις, οι οποίες παρουσίασαν ζημίες για κάποιο έτος.

Οι προϋπολογισμοί των επενδύσεων ανά θεματική ενότητα είναι:
• Για τη Μεταποίηση: από 50.000 € έως 300.000 €.
• Για τον Τουρισμό: από 30.000 € έως 250.000 €.
• Για το Εμπόριο: από 20.000 € έως 200.000 €.
• Για τις Υπηρεσίες: από 20.000 € έως 200.000 €.

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί, ότι το Πρόγραμμα δίνει επίσης για πρώτη φορά τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις με μεικτές δραστηριότητες να υποβάλουν επενδυτική πρόταση σε περισσότερες από μία θεματικές ενότητες. Να υποβάλουν δηλαδή μεικτές προτάσεις.

Τα ποσοστά επιχορήγησης είναι:
• 55% για την Περιφέρεια Αττικής (εκτός των νήσων της) και το Νομό Θεσσαλονίκης
• 65% για την υπόλοιπη επικράτεια και τα νησιά του Νομού Αττικής.

Η δημιουργία και για πρώτη φορά η αποπεράτωση κτιριακών εγκαταστάσεων θα περιλαμβάνονται στις επιλέξιμες δαπάνες σε ποσοστό έως 50% της συνολικής επένδυσης, για τις θεματικές ενότητες της Μεταποίησης, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών. Οι δαπάνες για τα κτιριακά μπορούν να καλύπτουν το σύνολο της επένδυσης στον τομέα του τουρισμού (π.χ. καταλύματα). Το μέτρο αυτό θα τονώσει και την οικοδομική δραστηριότητα.

Η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται σε 12 μήνες για τους τομείς του Εμπορίου και των Υπηρεσιών και σε 18 μήνες για τη Μεταποίηση και τον Τουρισμό, ενώ θα δίδεται η δυνατότητα δίμηνης ή τετράμηνης παράτασης.

Η ίδια Συμμετοχή θα ανέρχεται στο 20% για όλες τις θεματικές ενότητες, ενώ το ποσοστό της προκαταβολής θα ανέρχεται στο 40% επί της δημόσιας δαπάνης.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 1,050 δις ευρώ. Ειδικότερα, από 250 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για κάθε μια από τις ενότητες της Μεταποίησης, του Τουρισμού, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών και 50 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τις εταιρίες franchise.

Σημειώνεται ότι η ημερομηνία ανάρτησης της προδημοσίευσης στην ιστοσελίδα www.espa.gr (25/05/2009) είναι ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών και όχι η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων/επενδυτικών προτάσεων στους αρμόδιους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) από τους υποψήφιους επενδυτές. Η ημερομηνία έναρξης και λήξης υποβολής των επενδυτικών προτάσεων θα καθοριστεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση και θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο από την ίδια ιστοσελίδα.

Η προδημοσίευση του προγράμματος και τα σχετικά παραρτήματα βρίσκονται ήδη αναρτημένα στην σελίδα του προγράμματος στο www.espa.gr