Την επικαιροποίηση, τεκμηρίωση και υποστήριξη Συστήματος Διοίκησης Ποιότητας σύμφωνου με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2000 στην εταιρεία ψηφιακών εκτυπώσεων Colour Plus ABEE ανέλαβε το γραφείο TOATOMO Consulting Services του κ. Γιάννη Π. Τριανταφύλλου. Στόχος, το Σ.Δ.Π. να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό, ευέλικτο και ρεαλιστικό εργαλείο διοίκησης που θα επιτρέψει στην εταιρεία να βελτιώσει την εικόνα και την παρουσία της στην αγορά.

Το Σύστημα Διοίκησης Ποιότητας της Colour Plus εκτείνεται και καλύπτει το πλήρες εύρος δραστηριοτήτων της εταιρείας που είναι η Παροχή Υπηρεσιών Και Κατασκευή Προϊόντων Γραφικών Τεχνών (Προεκτύπωτική προετοιμασία, ψηφιακή εκτύπωση & βιβλιοδεσία εντύπων, ψηφιακή εκτύπωση και τελειοποίηση μεγάλου σχήματος) και εγκατάστάθηκε και πιστοποιήθηκε για πρώτη φορά στην εταιρεία το 2005.

Το Σ.Δ.Π. της εταιρείας έχει αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο προκειμένου να υλοποιείται η Πολιτική για την Ποιότητα και να επιτυγχάνεται η διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών της, λαμβάνοντας υπόψη πρώτιστα τις ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών αλλά και τη συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Την επιθεώρηση και πιστοποίηση του Σ.Δ.Π. για την επόμενη τριετία ανέλαβε η TÜV HELLAS, οργανισμός 100% θυγατρικός του TÜV NORD Group, που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1987 και έχει καθιερωθεί ως ένας από τους μεγαλύτερους και πιο αξιόπιστους Οργανισμούς Επιθεώρησης και Πιστοποίησης. Η TÜV HELLAS και το TÜV NORD είναι διαπιστευμένοι φορείς για την πιστοποίηση είναι διαπιστευμένοι φορείς για την πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001. Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας της TÜV HELLAS και του TÜV NORD ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 17021 και των αντιστοίχων Κατευθυντήριων Οδηγιών των IAF, EA, ESYD και TGA αντίστοιχα.