Συμβουλευτική, ως σύμβουλος της Διοίκησης μιας επιχείρησης σε θέματα πολιτικής, σχέσεων και επικοινωνίας

Ερευνητική, για τον προσδιορισμό των θέσεων και της συμπεριφοράς των ομάδων κοινού μιας επιχείρησης με στόχο τη χάραξη στρατηγικής

Σχέσεις με τα ΜΜΕ, με στόχο τη δημοσιότητα ή την ανταπόκριση στο ενδιαφέρον τους για την επιχείρηση

Δημοσιότητα, με διάδοση προγραμματισμένων μηνυμάτων μέσα από επιλεγμένα Μέσα με στόχο την προώθηση των μηνυμάτων μιας επιχείρησης

Ενδοεταιρικές Δημόσιες Σχέσεις, ανταπόκριση στα ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους σε μια επιχείρηση, ενημέρωσή τους και δημιουργία κινήτρων

Σχέσεις με την Τοπική ή την ευρύτερη Κοινωνία, προγραμματισμένες ενέργειες που έχουν στόχο τη διατήρηση ευνοϊκού κλίματος προς όφελος και της Κοινωνίας και της επιχείρησης

Δημόσια θέματα, αποτελεσματική ανάμιξη μιας επιχείρησης στο πολιτικό γίγνεσθαι και η διαδικασία προσαρμογής μιας επιχείρησης στις προσδοκίες της κοινής γνώμης

Κυβερνητικά θέματα, άμεση σχέση με τα νομοθετικά και ρυθμιστικά όργανα για λογαριασμό μιας επιχείρησης, άλλως πως lobbying.

Διαχείριση θεμάτων αιχμής, αναγνώριση και στη συνέχεια ενασχόληση με θέματα που απασχολούν την κοινή γνώμη και επηρεάζουν την επιχείρηση

Χρηματοοικονομικές Δημόσιες Σχέσεις, δημιουργία και διατήρηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και κτίσιμο καλών σχέσεων με τον ευρύτερο χρηματοοικονομικό χώρο

Δι-επιχειρησιακές σχέσεις, δημιουργία σχέσεων με άλλες επιχειρήσεις του κλάδου και με κλαδικές ενώσεις

Διαχείριση εκδηλώσεων, δημιουργία ενδιαφέροντος για ένα άτομο, μια επιχείρηση ή ένα προϊόν μέσα από ένα στοχευμένο «happening» καθώς επίσης και δραστηριότητες που έχουν στόχο την αμφίδρομη επικοινωνία με συγκεκριμένα κοινά (π.χ. forum)

Προϊοντικές Δημόσιες Σχέσεις, συνδυασμός ενεργειών με στόχο την πώληση προϊόντος, υπηρεσίας ή ιδέας – οι ενέργειες μπορεί να περιλαμβάνουν δημοσιότητα, έντυπο και άλλο υλικό, συμμετοχή σε εκθέσεις, events, direct mail κ.λπ.