Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της Δράσης E-Services μέχρι την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2008 και ώρα 14:00.

Η παράταση κρίθηκε επιβεβλημένη σε συνέχεια σχετικής πρότασης της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και έπειτα από πολυάριθμα αιτήματα από επιχειρήσεις που εδρεύουν κυρίως σε περιοχές εκτός Αθηνών.

Υπενθυμίζεται ότι η Δράση «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (e-Services)» υλοποιείται στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής της Κυβέρνησης, και αποσκοπεί στην ενίσχυση της παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς το υφιστάμενο και το δυνητικό πελατολόγιο των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν.

Στις βασικές κατηγορίες εξειδικευμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών περιλαμβάνονται:

  • Ηλεκτρονικό Εμπόριο
  • Ηλεκτρονική Εκπαίδευση, Επιμόρφωση, Ξενάγηση
  • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Διαδραστικής Ενημέρωσης – Πληροφόρησης
  • Λοιπές Εξειδικευμένες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Οι επιχειρήσεις που θα θελήσουν να συμμετάσχουν, θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση τους:

  • κατ’ αρχήν ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) και
  • εφόσον ολοκληρωθεί ορθά η ηλεκτρονική υποβολή, εν συνεχεία έντυπα (μέσω ταχυδρομείου – courier – ιδιοχείρως στα γραφεία της ΚτΠ Α.Ε.)

το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 7.11.2008, 14:00.