Μια μοναδική ευκαιρία για τις επιχειρήσεις γραφικών τεχνών να έχουν μια «ανέξοδη» είσοδο στον κόσμο του eBusiness προσφέρει το νέο πρόγραμμα επιδότησης “e-services”, το τελευταίο του Γ’ ΚΠΣ, που αφορά κάθε είδους επιχείρησης (εκτός των επιχειρήσεων παραγωγής γεωργικών προϊόντων, την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες) και «τρέχει» ως το τέλος Οκτωβρίου.

Η Δράση «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (e-Services)» υλοποιείται στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής της Κυβέρνησης, και αποσκοπεί στην ενίσχυση της παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς το υφιστάμενο και το δυνητικό πελατολόγιο των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν. Στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση ενεργειών που αποσκοπούν:
a. στη διενέργεια εμπορικών συναλλαγών μέσω αυτοματοποιημένης ηλεκτρονικής διαδικασίας
β. στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας προς τους πελάτες (διαδραστική πληροφόρηση, υποστήριξη ή παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες με ηλεκτρονικά μέσα, κ.ά.) που αναβαθμίζουν ή επεκτείνουν το προσφερόμενο προϊόν ή υπηρεσία

Οι βασικές κατηγορίες εξειδικευμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών περιλαμβάνουν:
α. Ηλεκτρονικό Εμπόριο
β. Ηλεκτρονική Εκπαίδευση, Επιμόρφωση, Ξενάγηση
γ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Διαδραστικής Ενημέρωσης – Πληροφόρησης
δ. Λοιπές Εξειδικευμένες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Η Δράση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο αποτέλεσμα και στη δημιουργία νέων καναλιών εξυπηρέτησης των πελατών. Η φιλοσοφία της στηρίζει απλές και ώριμες τεχνολογικά λύσεις, υιοθετώντας έμπρακτα την άποψη ότι δεν απαιτούνται πολύπλοκα έργα και υπέρογκα κόστη για να υπάρξει απτό αποτέλεσμα για τη μέση επιχείρηση.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν μεμονωμένες επιχειρήσεις, ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Είναι υφιστάμενες με ημερομηνία σύστασης πριν την 01.01.2008.
2. Καλύπτουν τους όρους και τις προϋποθέσεις ενίσχυσης βάσει του Κανονισμού Ε.Ε.1998/2006 (de minimis).
3. Λειτουργούν νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 29η Οκτωβρίου 2008 και η διάρκεια των έργων που θα υλοποιηθούν δεν είναι δυνατό να ξεπεράσει την 31η Δεκεμβρίου 2008: μέχρι την εν λόγω ημερομηνία θα πρέπει να έχει εκδοθεί το σύνολο των παραστατικών (δελτία αποστολής, τιμολόγια, κλπ) καθώς και να έχουν ολοκληρωθεί οι εξοφλήσεις των σχετικών παραστατικών δαπανών. Η επίσημη ανακοίνωση έναρξης παροχής της υπηρεσίας από πλευράς των επιχειρήσεων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τις 28/2/2009, ενώ η εξόφληση της επιδότησης θα έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος Απριλίου 2009.

Το κάθε έργο μπορεί να έχει προϋπολογισμό από 5.000 € έως 50.000 €, ενώ η επιδότηση ανέρχεται στο 60%. Σε κάθε περίπτωση ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης. Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί μέσω της παρούσας πρόσκλησης για την εφαρμογή εξειδικευμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών ανέρχεται στα 17.000.000 ευρώ.

Οι δαπάνες που επιδοτούνται είναι:
– Δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού
– Δαπάνες λογισμικού
– Τηλεπικοινωνιακές δαπάνες
– Δαπάνες συνδρομής σε υπηρεσίες
– Ενέργειες προώθησης – Προβολής
– Υπηρεσίες Συμβούλων

ΔΕΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ δαπάνες όπως:
– Η ανάπτυξη στατικών ιστοσελίδων ή ιστοσελίδων αποκλειστικά πληροφοριακού χαρακτήρα που περιορίζονται σε απλή καταγραφή/ παρουσίαση της εταιρίας και των προϊόντων/ υπηρεσιών της (π.χ. ενημερωτικά websites), χωρίς την υλοποίηση συγκεκριμένης υπηρεσίας με δοσοληπτικές λειτουργίες
– Η υλοποίηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται ήδη από την επιχείρηση
– Τερματικός εξοπλισμός (PCs, PDAs κλπ.) που στοχεύει στην πρόσβαση στην υπηρεσία του προσωπικού της επιχείρησης ή συνεργατών – προμηθευτών της
– Η ανάπτυξη/ επέκταση υπηρεσιών που δεν στοχεύουν σε πελάτες αλλά στην αναβάθμιση εσωτερικών λειτουργιών της επιχείρησης ή λειτουργιών σε σχέση με συνεργάτες – προμηθευτές
– Η ανάπτυξη/ επέκταση υφιστάμενων συστημάτων CRM, CMS, ERP κλπ, η σκοπιμότητα των οποίων δεν διασυνδέεται σαφώς με συγκεκριμένη ηλεκτρονική υπηρεσία που θα παρασχεθεί στο πλαίσιο του έργου και με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας δράσης
– H απλή υλοποίηση αυτοματοποιημένων δικτύων φωνής (IVR) που περιλαμβάνει γενική ενημέρωση και απλή δρομολόγηση, ενώ η τελική υπηρεσία – ολοκλήρωση της συναλλαγής διεκπεραιώνεται στη συνέχεια μέσω τηλε-εκπροσώπου (live agent)
– Ενέργεια καθαρά προωθητικού χαρακτήρα (π.χ. internet marketing campaign) που δεν αφορά και δεν διασυνδέεται σαφώς με την βασική υπηρεσία που παρέχεται στο πλαίσιο του έργου.

Τώρα, ξανασκέψου εκείνο το project που δεν είχες ποτέ τα κεφάλαια να υλοποιήσεις και σύγκρινε το με τα παραπάνω. Aν οι προδιαγραφές καλύπτουν τις απαιτήσεις σου στείλε άμεσα e-mail στο ytriantafyllou@gmail.com ή κάλεσε στο τηλέφωνο 6948 750433 για να ορίσουμε μια ενημερωτική συνάντηση (στην Αθήνα) ή να συζητήσουμε τηλεφωνικά οποιαδήποτε απορία σου.

Όσο το δυνατόν γρηγορότερα εκδηλώσεις ενδιαφέρον, τόσο περισσότερος χρόνος θα υπάρχει για τη σωστή και ολοκληρωμένη εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, ώστε να εκμεταλλευθείς την τελευταία ευκαιρία χρηματοδότησης από το Γ’ ΚΠΣ. Τώρα έχεις τον σωστό σύμβουλο !!